REG

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ)

Årsstämma i SeaTwirl AB (publ) ägde rum tisdagen den 7 maj 2024 i Göteborg. Fullständig information och handlingar kring stämmans beslut finns på bolagets hemsida, www.seatwirl.com. Samtliga beslut som årsstämman fattade överensstämmer med de förslag som presenterades i kallelsen.

Fastställande av balans-och resultaträkning samt ansvarsfrihet
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkning för bolaget för räkenskapsåret 2023 samt beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för samma period.

Disposition av bolagets resultat
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet för räkenskapsåret 2023 ska balanseras i ny räkning.

Styrelse  
Årsstämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Dan Friberg och Michael Anderson, samt nyvälja Sara Brandt, Jérôme Guillet, Per Ekdahl och Johan Lundblad. Årsstämman beslutade att till styrelsesuppleant omvälja Knut Claesson. Till styrelsens ordförande omvaldes Dan Friberg.

Styrelsearvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvoden ska utgå med 300 000 kr till styrelsens ordförande, med 150 000 kr till styrelsens vice ordförande (om sådan utses) och med 75 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter. Styrelsen ska ha rätt att uppdra åt enskild styrelseledamot att utföra konsulttjänster åt bolaget. Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Revisor
Grant Thornton Sweden AB omvaldes till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. Grant Thornton Sweden AB har meddelat att auktoriserade revisorn Victor Cukierman kommer vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner i bolaget. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner ska, för beslut som fattas utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. För beslut som fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det totala antalet aktier vara begränsat till en utspädning för befintliga aktieägare om 20 procent. Förslaget med övriga villkor framgår i sin helhet i kallelsen till årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Sandberg, VD
Telefon: +46 72 174 85 27
E-post: [email protected]

Dan Friberg, Styrelseordförande
Telefon: +46 70 788 75 44
E-post: [email protected]

Om SeaTwirl
SeaTwirl AB (publ) är ett svenskt energiteknikbolag med visionen att bli en ledande leverantör av flytande vindturbiner med syfte att möjliggöra flytande havsbaserad vindkraft varhelst det finns behov. SeaTwirls unika flytande vertikalaxlade vindturbin har en låg tyngdpunkt, en smal underkonstruktion och generatorhuset tillgängligt vid havsytan vilket möjliggör att mindre, kostnadseffektiva och lokalt tillgängliga fartyg kan användas vid underhållning och service. SeaTwirls första prototyp, en enhet på 30 kW, är installerad i havet utanför Lysekil och har verifierat konstruktionen i verklig havsmiljö. Utveckling sker nu på större flytande vindturbiner för olika applikationer och platser. Sedan 2016 är bolaget noterat på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på: https://seatwirl.com

Bolagets Certified Adviser är Vator Securities AB.


Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft.

Webbplats
www.seatwirl.com

Prenumerera

Få löpande information från SeaTwirl via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn STW ISIN-kod SE0009242175 Certified Adviser Vator Securities