REGMAR

Värdet på underskottsavdragen överstiger börsvärdet

En engelsk översättning följer nedan. Under arbetet med att ta fram årsredovisningen för verksamhetsåret 2023 har styrelsen i Raytelligence AB (publ) kunnat konstatera att de ackumulerade förlustavdragen i koncernen uppgår till 77 Mkr. 

Dessa förlustavdrag har av försiktighetsskäl inte bokförts som en tillgång i koncernen i årsredovisningen, men värdet på dessa uppgår till betydligt mer än vad Raytelligence värderas till i dag. Fördelningen av dessa förlustavdrag är 69 Mkr i Raytelligence AB (publ) och 8 Mkr i det av Raytelligence 92 procentigt ägda dotterbolaget Innowearable.

"Dessa förlustavdrag utgör en mycket stor del av värdet i Raytelligence-koncernen, men vi har valt att inte ta upp dessa som en tillgång i balansräkningen. Rätt utnyttjade kan dessa förluster komma att utgöra ett betydande värde för en bolaget, men vi måste säkerställa att en framtida transaktion görs på rätt sätt för att de inte skall gå förlorade. Vårt mål är att Raytelligences aktieägare skall kunna vara med och dra fördel av att dessa förlustavdrag utnyttjas vid ett omvänt förvärv" säger Ben Hedenberg, verkställande direktör för Raytelligence AB (publ).

Denna information är sådan som Raytelligence AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2024 kl. 08:15 CET.

The value of the deficit deductions exceeds the market value

During the work of preparing the annual report for the business year 2023, the board of Raytelligence AB (publ) has been able to ascertain that the accumulated loss deductions in the group amount to SEK 77 million.

For precautionary reasons, these loss deductions have not been booked as an asset in the group in the annual report, but the value of these amounts to significantly more than what Raytelligence is valued at today. The distribution of these loss deductions is SEK 69 M in Raytelligence AB (publ) and SEK 8 M in Raytelligence's 92 percent owned subsidiary Innowearable.

"These loss deductions constitute a very large part of the value in the Raytelligence group, but we have chosen not to include them as an asset in the balance sheet. Properly utilized, these losses can represent a significant value for a company, but we must ensure that a future transaction is done in the right way so that they are not lost. Our goal is that Raytelligence's shareholders should be able to participate and take advantage of these loss deductions being used in the event of a reverse acquisition" says Ben Hedenberg, managing director of Raytelligence AB (publ).

This information is such that Raytelligence AB (publ) is obliged to make public according to the EU's market abuse regulation. The information was submitted, through the care of the above contact person, for publication on May 6, 2024 at 08:15 CET.

This is Raytelligence

Raytelligence's board is evaluating alternatives to increase shareholder value. Options such as merger and reverse acquisition are weighed against each other.

The Company's key strategy is to identify and complete a combination with a business in any of the automotive, financial services, food technology, healthcare, cutting-edge technology and media sectors in Europe and Asia that can benefit from our management team's extensive experience and operational capabilities, although the Company retains themselves the right to pursue an earning opportunity in any company or industry.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ben Hedenberg, Verkställande direktör

Telefon +46 8-551 160 90

[email protected]

For further information please contact:

Ben Hedenberg, Managing Director

Telephone +46 8-551 160 90

[email protected]

Detta är Raytelligence

Raytelligence styrelse utvärderar alternativ för att öka aktieägarvärdet. Alternativ som fusion och omvänt förvärv vägs mot varandra.

Företagets nyckelstrategi är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom någon av följande sektorer fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien som kan dra nytta av vår ledningsgrupps omfattande erfarenhet och operativ förmåga, även om företaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher.

This is Raytelligence

Raytelligence's board is evaluating alternatives to increase shareholder value. Options such as merger and reverse acquisition are weighed against each other.

The Company's key strategy is to identify and complete a combination with a business in any of the automotive, financial services, food technology, healthcare, cutting-edge technology and media sectors in Europe and Asia that can benefit from our management team's extensive experience and operational capabilities, although the Company retains themselves the right to pursue an earning opportunity in any company or industry.

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90