Om Raytelligence

Raytelligence AB

Organisationsnummer 559039-7088
Bransch Teknik

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Besöksadress Klammerdammsgatan 6
Postadress Halmstad

Styrelse & Ledning

Ledning

Ben Hedenberg VD
Robert Hasslund CFO

Styrelse

Sven-Otto Littorin Styrelseordförande
Ben Hedenberg Styrelseledamot
Charles S. Arnold Styrelseledamot
Robert M. Grinberg Styrelseledamot

Bolagsordning

Antogs 2023-11-24

§1 Firma

Bolagets firma (namn) är Raytelligence AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Halmstads kommun.

§3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av radarsensorer för hälso- och industriområdet.

§4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 SEK och högst 4 400 000 SEK.

§5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 319 609 381 och högst 1 278 437 524.

§6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§7 Revisorer

För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor.

§8 Kallelse

Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets hemsida varvid information om att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet vid tidpunkten för kallelsen.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommar, julafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  • fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
  • dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda      balansräkningen.
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna.
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
 10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§10 Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva rösträtt per post före bolagsstämman.

§11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning_2023-11-24.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90