REGMAR

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Raytelligence AB

Cirka 92,74 procent av Raytelligence AB:s (''Raytelligence'' eller ''Bolaget'') alla utestående teckningsoptioner av serie TO1 användes för teckning av 3 386 149 aktier. Bolaget tillförs därmed cirka 8,53 MSEK före emissionskostnader genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Därutöver har Bolaget beslutat om en riktad nyemission om cirka 0,67 MSEK.

Teckningsperioden löpte mellan den 7 juni och den 18 juni 2021 och teckningsoptionerna emitterades i samband med Bolagets företrädesemission under fjärde kvartalet under 2020, där en (1) unit bestod av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1. En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie.

Totalt nyttjades 3 386 149 teckningsoptioner av serie TO1, motsvarande cirka 92,74 av alla utestående teckningsoptioner av serie TO1, för teckning av 3 386 149 aktier till den fastställda teckningskursen om 2,52 SEK.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske omkring vecka 27, 2021.

Såsom Bolaget meddelade den 6 juni 2021, ingicks ett avtal om en toppgaranti om maximalt 2,76 MSEK som kan användas om teckningsoptioner av serie TO1 inte nyttjas fullt ut för teckning av aktier. Därför har styrelsen fattat beslut om en riktad emission om upp till 265 079 aktier, vilket kommer att tillföra ytterligare emissionslikvid om cirka 0,67 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen är 2,52 SEK per aktie, vilket är den samma som teckningskursen baserat på teckningsoptionerna.

Nyttjandet av teckningsoptionerna och den riktade emissionen medför att antalet aktier ökar med 3 651 228, från 21 907 369 till 25 558 597. Aktiekapitalet ökar med 255 585,96 SEK, från 1 533 515,83 SEK till 1 789 101,80 SEK.

För befintliga aktieägare uppgår utspädningen från utnyttjande av teckningsoptionerna och den riktade emissionen totalt till cirka 14,29 procent.

Rådgivare:

Augment Partners AB är finansiell rådgivare till Raytelligence i samband med inlösen av teckningsoptionerna. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 juni 2021 kl. 16.15 CET.

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Bifogade filer

PR-2021-06-22.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90