REGMAR

Styrelsen i Raytelligence AB beslutar om en riktad nyemission för återbetalning av lån

Styrelsen för Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad nyemission om högst 595 035 702 aktier till Q Management Group AB och Carcinus Acquisitions Aktiebolag (f.d. CDAX International AB) ("Långivarna"). Båda tecknarna har tidigare betalat ut lån till Bolaget om sammanlagt 1,75 MSEK. Syftet med den riktade emissionen är således att återbetala lånet. Betalning för de nyemitterade aktierna kommer därför erläggas genom kvittning.

Riktad kvittningsemission till Långivarna

Den 25 oktober 2023 meddelade Raytelligence att Bolaget ingått låneavtal med två separata långivare om att uppta lån om 875 000 SEK vardera, totalt 1,75 MSEK ("Lånen"). Båda lånen löper utan ränta och förfaller till betalning senast den 29 februari 2024. Lånelikviden möjliggjorde att Bolaget kunde återbetala sina samtliga skulder. För det fall Bolaget beslutade att lånen skulle återbetalas genom kvittning så fastställdes teckningskursen efter förhandlingar med långivarna till 0,002941 SEK i båda låneavtalen.

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad nyemission till Långivarna om högst 595 035 702 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet om högst 1 190 071,404 SEK. Emissionen genomförs i syfte att uppfylla villkoren om återbetalning som anges i låneavtalen. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 0,002941 SEK per aktie i enlighet med de ingångna låneavtalen och motsvarar en rabatt om 50,98 rabatt jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nordic SME Sweden den 9 februari 2024. Betalning ska erläggas genom kvittning vid teckning.

Bolaget har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission till befintliga aktieägare men konstaterat att en företrädesemission skulle behöva göras till en lägre kurs. En sådan företrädesemission skulle dessutom vara betydligt mer tidskrävande och resultera i att Bolaget inte skulle kunna hinna återbetala lånen i tid och följaktligen begå avtalsbrott vilket styrelsen bedömer skulle kunna föranleda ytterligare kostnader för Bolaget. Att inte genomföra en riktad emission bedöms således vara till nackdel för Bolaget och dess aktieägare. En riktad emission medför att Bolaget, på ett kostnadseffektivt sätt, kan stärka Bolagets balansräkning genom att kvitta lånen mot nyemitterade aktier i Bolaget. Villkoren för den riktade emissionen har fastställts genom det låneavtal som Bolaget tidigare ingått med Långivaren på marknadsmässiga villkor. Mot bakgrund av detta bedömer Bolagets styrelse att emissionsvillkoren är marknadsmässiga och återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom styrelsens beslut kommer antalet aktier i Bolaget att ökas med högst 595 035 702 och aktiekapitalet ökas med högst 1 190 071,404 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare beräknas uppgå till cirka 51 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO, Raytelligence AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)70-814 64 65

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 kl 11.15 CET.

Om Raytelligence 

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egna 60 GHz radarteknologi samt sport.

Bifogade filer

PM-2024-02-09.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90