REG

Styrelsen i Raytelligence AB beslutar om en riktad nyemission av aktier med betalning genom kvittning

Styrelsen för Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har, i enlighet med pressmeddelandet den 14 september 2023, beslutat om att genomföra en riktad nyemission om högst 76 219 200 aktier till Holistic Fastigheter i Halmstad AB ("Holistic") där betalning ska erläggas genom kvittning.

Riktad kvittningsemission till Holistic

Bolaget och Holistic hade tidigare ett hyresavtal där Bolaget hyrde lokalen på adressen Olofsdalsvägen 40 i Halmstad från Holistic ("Hyresavtalet"). Holistic har krav mot Bolaget avseende förfallna hyresfakturor under Hyresavtalet uppgående till totalt 727 740 SEK inklusive moms. Hyresavtalet avslutades under sommaren 2023 och som kompensation för Hyresavtalets avslutande är Bolaget och Holistic överens om att Bolaget ska betala ytterligare 796 644 SEK till Holistic.

Styrelsen ingick den 14 september 2023 ett avtal med Holistic innebärande betalning av de förfallna hyresfakturorna och för Hyresavtalets avslutande. Enligt avtalet den 14 september 2023 ska betalning ske genom en riktad kvittningsemission till Holistic.

Styrelsen i Raytelligence har, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad nyemission till Holistic om högst 76 219 200 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet om högst 1 524 384 SEK. Teckningskursen i emissionen har fastställts uppgå till 0,02 SEK per aktie vilket motsvarar aktiernas kvotvärde och innebär en premie om cirka 81 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie på Nordic SME Sweden den 15 september 2023. Betalning ska erläggas genom kvittning vid teckning.

För ytterligare information om skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, hur emissionskursen har bestämts och hur marknadsmässigheten har säkerställts hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 14 september 2023.

Utspädningseffekt

Genom styrelsens beslut kommer antalet aktier i Bolaget att ökas med högst 76 219 200 och aktiekapitalet ökas med högst 1 524 384 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare beräknas uppgå till cirka 13,33 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO, Raytelligence AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0)70-814 64 65

Om Raytelligence 

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egna 60 GHz radarteknologi samt sport.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Peter Martinson CFO och ledamot [email protected]