REGMAR

Styrelsen i Raytelligence AB beslutar om en riktad nyemission

Styrelsen för Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har idag i enlighet med tidigare meddelande beslutat att genomföra en riktad nyemission om högst 1 603 053 aktier Recession Investments, LLC ("Långivaren"). Tecknaren har tidigare betalat ut lån till Bolaget om sammanlagt 840.000 MSEK. Syftet med den riktade emissionen är således att erlägga räntan på lånet. Betalning för de nyemitterade aktierna kommer därför erläggas genom kvittning.

Riktad kvittningsemission till Långivarna

Den 25 juni 2024 meddelade Raytelligence att Bolaget ingått låneavtal om att uppta lånet om 150.000 USD ("Lånet"). Lånet löper med 8,33 procent ränta per månad och förfaller till betalning senast den 30 juni 2025. Lånelikviden möjliggör att Bolaget kan betala sina skulder. För det fall Bolaget beslutade att räntan skulle återbetalas genom kvittning så fastställdes teckningskursen efter förhandlingar med långivarna till 0,524 SEK i låneavtalet.

Styrelsen i Bolaget har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission till Långivaren om högst 1 603 053 aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet om högst 320 610,71 SEK. Emissionen genomförs i syfte att uppfylla villkoren om betalning som anges i låneavtalen. Teckningskursen i emissionen har fastställts till 0,524 SEK per aktie i enlighet med de ingångna låneavtalet. Betalning ska erläggas genom kvittning vid teckning.

Bolaget har övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission till befintliga aktieägare men konstaterat att en företrädesemission skulle behöva göras till en lägre kurs. En sådan företrädesemission skulle dessutom vara betydligt mer tidskrävande och resultera i att Bolaget inte skulle kunna hinna återbetala lånen i tid och följaktligen begå avtalsbrott vilket styrelsen bedömer skulle kunna föranleda ytterligare kostnader för Bolaget. Att inte genomföra en riktad emission bedöms således vara till nackdel för Bolaget och dess aktieägare. En riktad emission medför att Bolaget, på ett kostnadseffektivt sätt, kan stärka Bolagets balansräkning genom att kvitta lånen mot nyemitterade aktier i Bolaget. Villkoren för den riktade emissionen har fastställts genom det låneavtal som Bolaget tidigare ingått med Långivaren på marknadsmässiga villkor. Mot bakgrund av detta bedömer Bolagets styrelse att emissionsvillkoren är marknadsmässiga och återspeglar rådande marknadsförhållanden.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom styrelsens beslut kommer antalet aktier i Bolaget att ökas med högst 1 603 053 och aktiekapitalet ökas med högst 320 610,71 SEK. Utspädningen för befintliga aktieägare beräknas uppgå till cirka 9,7 procent.

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2024 kl 18:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ben Hedenberg, CFO, Raytelligence AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)8-551 160 90

Erik Forsell, IR, Raytelligence AB
E-post: [email protected]
Telefon: +46 (0)73-417 50 90

Företagets nyckelstrategi är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom någon av följande sektorer fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien som kan dra nytta av vår ledningsgrupps omfattande erfarenhet och operativ förmåga, även om företaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher.

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90