REGMAR

Raytelligence publicerar delårsrapport för perioden januari - mars 2024

Första kvartalet i sammandrag

Nettoomsättningen uppgick till KSEK 0 (f å 103).

Rörelseresultatet uppgick till KSEK -1 819 (f å -5 214).

Resultatet efter finansiella kostnader uppgick till KSEK -1 819 (f å -5 270).

Resultat per aktie efter skatt uppgick till KSEK 0 (f å 0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var KSEK -737 (f å -1 314).

Viktiga händelser under kvartalet

  • I februari 2024 genomförde Raytelligence en riktad nyemission vilken stärkte bolagets likviditet med KSEK 1 750. Emissionen gjordes i form av kvittning av skulder.
  • I mars 2024 valdes en ny styrelse i Raytelligence, bestående av Sven Otto Littorin, Charles Stuart Arnold, Ben RG Hedenberg och Robert M. Grinberg.
  • I slutet av mars 2024 kallades till extra bolagsstämma med det huvudsakliga syftet att fatta beslut om ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Tecknar en avsiktsförklaring om om att avyttra projekten Eazense ONE samt Inno-X™ till ett värde om 450 000 USD (motsvarande 4,8 miljoner SEK), vilket överstiger bokförda värden.
  • Fastställt avstämningsdag för sammanläggningen av aktier till den 29 maj 2024, där 100 gamla aktier blir en ny. Till följd av sammanläggningen kommer Raytelligence att byta ISIN-kod. Från och med den 28 maj 2024 handlas aktien i Bolaget med den nya ISIN-koden SE0022088282.

 VD kommentar

Sedan i höstas har jag tillsammans med den nya styrelsen arbetat för att hitta en alternativ framtid för vårt bolag. Idag finns inte något av den ursprungliga verksamheten kvar. De projekt som tidigare ledningen hade hoppats på har visat sig inte ha tillräcklig potential och är nedlagda. Vi fortsätter att undersöka möjligheterna att ta in en ny verksamhet i Raytelligence och har ett antal olika alternativ som kan vara intressanta. Bedömning av nya verksamheter och efterföljande fördjupade diskussioner tar tid, men det är min och övriga ledningens förhoppning att vi ska få ett avtal med en extern aktör på plats, och genom ett så kallat omvänt förvärv ha en ny och lönsam verksamhet innan årets slut."

Vi tror att det finns goda möjligheter att kunna fylla på med en ny verksamhet då vi har fått ett antal förfrågningar. Flera av dessa förfrågningar har resulterat i djupare diskussioner, men det är ännu så länge fortfarande initiala diskussioner.

Vi ser emellertid att det finns ett intresse från flera av de parter som vi diskuterar med att gå vidare i diskussionerna.

Vi vill alla att detta skall kunna ske snabbt, men som verkställande direktör och styrelseledamot i Raytelligence AB (publ), har jag tillsammans med den övriga styrelsen ett ansvar för att vi skall kunna göra detta på ett sätt som korrekt tillvaratar och maximerar de ekonomiska intressena för samtliga våra aktieägare.

 

Ben Hedenberg

Verkställande direktör, Raytelligence AB (publ)

Kommande rapporttillfällen

Raytelligence lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

  • Årsstämma: 13 juni 2024
  • Halvårsrapport 2024: 22 augusti 2024
  • Niomånadersrapport 2024: 21 november

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan som Raytelligence AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024 kl. 08:15 CET. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ben Hedenberg, VD, +46 8-551 160 90 [email protected]

Erik Forsell, IR chef, +46 73-417 50 90

[email protected]

Om Raytelligence

Raytelligence styrelse utvärderar alternativ för att öka aktieägarvärdet. Alternativ som fusion och omvänt förvärv vägs mot varandra.

Företagets nyckelstrategi är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom någon av följande sektorer fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien som kan dra nytta av vår ledningsgrupps omfattande erfarenhet och operativ förmåga, även om företaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90