Raytelligence offentliggör EU-tillväxtprospekt och uppdaterad tidplan avseende förvärvet av Innowearable AB samt senarelägger publiceringen av kvartalsrapport Q3

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

 

Den 7 oktober 2022 beslutade extra bolagsstämman i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") att förvärva samtliga aktier i Innowearable. Förvärvet innebär att aktieägarna i Innowearable erbjuds att överlåta samtliga aktier i Innowearable till Raytelligence i utbyte mot ca 15,16 Raytelligence-aktier för varje aktie i Innowearable ("Erbjudandet"). Raytelligence har upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet") med anledning av Erbjudandet som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns publicerat på Bolagets hemsida, www.raytelligence.com. Den preliminära tidplanen för Erbjudandet har uppdaterats, innebärande att acceptperioden för Erbjudandet löper från och med den 31 oktober 2022 till och med den 13 november 2022. Publicering av utfall beräknas ske den 15 november 2022 och vederlagsaktierna utbetalas omkring den 29 november 2022. Med anledning av Erbjudandet har Bolaget beslutat att senarelägga publiceringen av kvartalsrapport Q3 till den 30 november 2022.

 

Prospektet

 

Prospektet har upprättats med anledning av den Erbjudandet och har idag, den [27] oktober 2022, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Erbjudandet, finns tillgängligt på Bolagets och Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor (www.raytelligence.com, www.aqurat.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Aqurat Fondkommission AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedlar att kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-684 058 00.

 

Uppdaterad preliminär tidplan för Erbjudandet

 

I enlighet med vad som kommunicerats i stämmokommunikén från extra bolagsstämman den 7 oktober 2022 återkommer Bolaget härmed med en uppdaterad preliminär tidplan för Erbjudandet.

 

31 oktober-13 november 2022

Acceptperiod

15 november 2022

Publicering av utfall

Omkring den 29 november

Utbetalning av vederlagsaktier

Raytelligence förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden och därmed även senarelägga tidpunkten för redovisning av utfall och utbetalning av vederlagsaktier. Förlängning av acceptperioden får högst ske en gång och inte omfatta mer än två veckor. Ett meddelande om sådan förlängning eller sådant senareläggande kommer att meddelas av Raytelligence genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga regler.

Senareläggande av kvartalsrapport Q3

Bolaget meddelar härmed också att tidpunkten för offentliggörande av delårsrapport avseende det tredje kvartalet 2022 kommer att senareläggas till följd av Erbjudandet. Offentliggörande av kvartalsrapporten kommer att ske den 30 november 2022. Tidigare kommunicerat datum för offentliggörande var den 25 november 2022.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Raytelligence AB i samband med Erbjudandet. Grey Advokatbyrå AB är legal rådgivare till aktieägare i Innowearable AB i samband med Erbjudandet.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

[email protected]

0708-14 64 65

 

Raytelligence AB

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast ske genom det prospekt Bolaget offentliggör inför Erbjudandet.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); (ii) "high net worth entities" etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Raytelligences avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Raytelligence har gjort efter bästa förmåga men som Raytelligence inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Raytelligence. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

 


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90