REGMAR

Raytelligence genomför företrädesemission om cirka 5,4 MSEK för att utöka marknadsföringsinsatser internationellt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Raytelligence AB (publ) ("Raytelligence" eller "Bolaget") listat på NGM Nordic SME har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 2 086 416 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt cirka 3,3 MSEK, motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Behovet av välfärdsteknik avseende beröringsfri tillsyn och övervakning har ökat dramatiskt de senaste åren kopplat till att humanresurserna inom exempelvis vård och omsorg inte räcker till, ett problem som Bolagets molnbaserade sensorsystem EaZenseTM kan lösa. Den pågående pandemin COVID-19 visar även ett stort behov av innovationer för beröringsfri övervakning av äldre. Raytelligence har under senaste tiden tecknat flertalet samarbetsavtal, både inom och utanför Sverige, och för att dra nytta av det positiva momentum som Bolaget har, genomförs den offensiva Företrädesemissionen i syfte att tillföra medel för ytterligare marknadsföringsaktiviteter internationellt.

Sammanfattning av villkoren

· Företrädesemission av aktier om cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader.

· För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie.

· Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier om sammanlagt cirka 3,3 MSEK motsvarande cirka 60 procent av den totala emissionen.

· Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 21 april 2020.

· Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 24 april och den 8 maj 2020.

Bakgrund och motiv

Raytelligences vision är att med sin unika kompetens inom radarteknologi och AI kunna bidra till en bättre, tryggare och smartare värld. Målmarknaden för Bolagets teknologi är primärt hälsovårdssektorn, där, till exempel, övervakning av äldre i hemmet kan bidra till en effektivisering av hemvården för beröringsfri övervakning samt industrier där övervakning av vitalparametrar på personer som utför säkerhetskritiska arbetsuppgifter kan bidra till en tryggare arbetsplats. Dessa marknader har stora behov av innovation för att möta morgondagens utmaningar, i vilken Bolagets sensorteknologi är en viktig del i denna utveckling. Hälsovårdssektorn växer särskilt starkt och det finns ett stort behov av bättre lösningar inom Health Devices, inte minst med tanke på den pågående pandemin COVID-19.

Raytelligences unika innovativa teknik har inneburit många förfrågningar från större globala bolag under senare tid och Bolaget rustar nu för att kunna leverera under 2020. Utöver de marknader Raytelligence redan är etablerad på har Bolaget exempelvis med hjälp av Business Sweden börjat titta på ytterligare marknader såsom Kanada och Japan. Kanada har en liknande struktur inom hälsa som Sverige, med kortare beslutsvägar, medan Japan har ett akut problem med en alltmer åldrande befolkning och letar därmed lösningar för att kunna erbjuda en trygg ålderdom.

För att ta tillvara på Bolagets positiva momentum har styrelsen beslutat att genomföra den offensiva Företrädesemissionen i syfte att tillföra ytterligare medel för utökade marknadsföringsaktiviteter internationellt.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Raytelligence har, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 2 086 416 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 5,4 MSEK före emissionskostnader.

Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 147 190,67 SEK från 883 144,10 SEK till 1 030 334,77 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till cirka 14,3 procent.

För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 24 april till och med den 8 maj 2020.

Emissionsgarantier

I samband med Företrädesemissionen har ingått avtal med externa investerare om emissionsgarantier om cirka 3,3 MSEK. För emissionsgarantierna utgår en kontant garantiprovision om 10 procent av garanterat belopp.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

17 april 2020

Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

20 april 2020

Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

21 april 2020

Avstämningsdag för Företrädesemissionen

21 april 2020

Beräknat datum för offentliggörande av memorandum

24 april - 8 maj 2020

Teckningsperiod

24 april - 6 maj 2020

Handel i teckningsrätter

13 maj 2020

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För frågor hänvisas till:

Klas Arvidson, VD Raytelligence

[email protected]

070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2020 kl 11.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

VIKTIG INFORMATION

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90