REGMAR

Raytelligence genomför företrädesemission om cirka 10,8 MSEK och tidigarelägger delårsrapporten för Q3 2019

Styrelsen i Raytelligence AB (publ) ("Raytelligence" eller "Bolaget") listat på NGM Nordic MTF har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission av högst 4 172 832 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie, som högst kan tillföra Bolaget cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen").
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 6,5 MSEK, motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen genomförs i syfte att tillföra medel för marknadsföringsaktiviteter samt löpande produktutveckling. Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet till den 21 oktober 2019.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemission av aktier om cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader.
  • För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier om sammanlagt cirka 6,5 MSEK motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 0,3 MSEK avser teckningsförbindelser och cirka 6,3 MSEK avser emissionsgarantier.
  • Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 24 oktober 2019.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 28 oktober och den 11 november 2019.

Bakgrund och motiv
Raytelligence grundades år 2015 och Bolagets affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på Bolagets egen 60 GHz radarteknologi. Denna teknologi är basen för radarsensorn EaZense. Bolaget har en patentansökan (PCT för EU och USA) på delar av Bolagets radarsensor. Bolagets målkunder är bland annat företag som tillhandahåller e-hälsolösningar till vårdgivare över hela världen. Bolagets erbjudande kan ge dessa kunder en konkurrensfördel på den globala hälsomarknaden.
Sedan noteringen på NGM Nordic MTF i slutet av år 2018 har Bolaget tagit flertalet steg framåt mot kommersialisering genom bland annat:

  • Lansering av ett molnbaserat sensorsystem
  • Påbörjat samarbete med ett flertal bolag, både i Sverige och utomlands.

Endast via iZafe AB når Bolaget 90 svenska kommuner samt samtliga kriminella institutioner och institutioner för mentalvård i Sverige.
Därutöver har Bolaget redan diskussioner och pilotprojekt även utanför Sverige - bland annat genom pilotprojekt i två fängelser i Nederländerna samt samarbete med en global tysk sensorleverantör. Med dessa framsteg har Raytelligence påbörjat sin resa från produktutveckling till försäljning.
Bolaget avser nu resa cirka 10,8 MSEK för marknadsföringsaktiviteter (80 %) samt löpande produktutveckling (20 %).

Företrädesemissionen
Styrelsen i Raytelligence har, med stöd av bemyndigandet från årsstämma den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 4 172 832 aktier. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader.
Vid full teckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 294 381,34 SEK från 588 762,76 SEK till 883 144,10 SEK. Utspädningen för de aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen kommer att uppgå till högst 33,3 procent.
För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 2,60 SEK per aktie. Teckningsperioden beräknas löpa från och med den 28 oktober till och med den 11 november 2019.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
I samband med Företrädesemissionen har Raytelligence erhållit teckningsförbindelser om cirka 0,3 MSEK. Ingen ersättning utgår för dessa teckningsförbindelser. Därutöver har Bolaget ingått avtal med externa investerare om emissionsgarantier om cirka 6,3 MSEK. För emissionsgarantierna utgår en sedvanlig kontant garantiprovision om 10 procent av garanterat belopp.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

22 oktober 2019

Beräknat datum för offentliggörande av memorandum

22 oktober 2019

Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

23 oktober 2019

Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

28 oktober - 11 november 2019

Teckningsperiod

28 oktober - 7 november 2019

Handel i teckningsrätter

14 november 2019

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Tidigareläggning av delårsrapport
Med anledning av Företrädesemissionen tidigarelägger Bolaget publiceringen av delårsrapporten för räkenskapsårets tredje kvartal till den 21 oktober 2019.

Rådgivare
Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

VIKTIG INFORMATION
ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

2019-10-18

För frågor hänvisas till:
Klas Arvidson, VD Raytelligence
[email protected]
070-416 98 00

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2019 kl 08.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90