REGMAR

Raytelligence AB: Styrelsen beslutar om emission av units om cirka 20,4 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Raytelligence AB (”Raytelligence” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022, om en företrädesemission bestående av 8 519 532 units (”Företrädesemissionen”). Varje en (1) unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”), tillsammans units (”Units”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,40 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,60 SEK. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras högst 20 446 876,80 SEK och vid fullteckning av Teckningsoptionerna av serie TO2 kan Bolaget tillföras ytterligare högst 42 597 660 SEK. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsåtaganden uppgående till cirka 7,09 procent och av emissionsgarantier uppgående till 62,91 procent. Sammanlagt omfattas därmed cirka 70 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Företrädesemissionen

Styrelsen i Raytelligence AB har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 2 maj 2022, om Företrädesemissionen bestående av 8 519 532 Units, där varje en (1) Unit består av fyra (4) aktier och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2. Varje en (1) Teckningsoption av serie TO2 innebär rätten att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 16 maj 2022 erhåller en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO2. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 12 maj 2022. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 13 maj 2022. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från den 18 maj 2022 till den 1 juni 2022.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 2,40 SEK per unit, motsvarande 0,60 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om högst 20 446 876,80 SEK. Om samtliga Teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för tecknande av nya aktier kommer Bolaget tillföras maximalt ytterligare 42 597 660,00 SEK.

Villkor Teckningsoptioner av serie TO2

Varje Teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 27 mars 2023 till och med den 12 april 2023, dock lägst 0,07 SEK (kvotvärdet) och högst 1,25 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av Teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 14 april 2023 till och med den 27 april 2023.

Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel på NGM Nordic SME, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja Teckningsoptionerna att i stället omsätta dessa i marknaden.

Bakgrund och motiv

Raytelligence avser disponera nettolikviden från nyemission för att erhålla internationell försäljnings- och marknadsexpansion i Europa, USA och Kanada, för att öka produktionen och distributionen samt för att fortsätta den löpande produktutvecklingen. Motiv till kapitalanskaffningen är också för att erhålla ytterligare rörelsekapital för den löpande verksamheten.

EU-tillväxtprospekt

Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida www.raytelligence.com. Beräknad dag för publicering av prospektet är den 16 maj 2022.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 1,45 MSEK, motsvarande cirka 7,09 procent av Företrädesemissionen, samt emissionsgarantier om cirka 12,8 MSEK, motsvarande cirka 62,91 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed 70 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av vissa av Bolagets aktieägare, för fullständig förteckning se EU-tillväxtprospektet som beräknas offentliggöras den 16 maj 2022. Emissionsgarantierna har lämnats av Mangold Fondkommission AB, Formue Nord Markedsneutral A/S, och Dividend Sweden AB. För emissionsgarantierna utgår en garantiprovision om motsvarande tretton (13) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning, eller motsvarande femton (15) procent vid ersättning i form av aktier. Eventuell betalning i form av aktier kommer ske genom en riktad nyemission till garanterna med en teckningskurs motsvara den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på NGM Nordic SME under teckningsperioden för Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Preliminär tidplan

12 maj 2022

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter

13 maj 2022

Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla uniträtter

16 maj 2022

Beräknad dag för offentliggörande av EU-tillväxtprospekt

16 maj 2022

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter

18 maj 2022 till och

med 1 juni 2022

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

18 maj 2022 till och med

den 27 maj 2022

Handel i uniträtter

18 maj 2022 till och med

omkring 20 juni 2022

Handel i BTU

3 juni 2022

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

8 juni 2022

Beräknad likviddag för units tecknade utan stöd av uniträtter

14 april 2023 till och med den 27 april 2023.

Nyttjandeperiod för Teckningsoptioner av serie TO2

 

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullteckning i Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 2 385 468,97 SEK genom emission av högst 34 078 128 aktier. Totalt emitteras högst 34 078 128 Teckningsoptioner av serie TO2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om högst 2 385 468,97 SEK genom utgivande av högst 34 078 128 aktier.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas initialt av en utspädning om cirka 57,14 procent och om samtliga Teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas innebär det en ytterligare utspädning om cirka 36,36 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission är finansiella rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Raytelligence AB i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Raytelligence AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022 kl.8.15

För mer information vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

Telefon: +46 (0) 708-1464 65

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”). Inbjudan till berörda personer att teckna units i Bolaget kommer endast ske genom det prospekt Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); (ii) ”high net worth entities” etc. som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften; eller (iii) sådana andra personer som sådan investering eller investeringsaktivitet lagligen kan riktas till enligt Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Raytelligences avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Raytelligence har gjort efter bästa förmåga men som Raytelligence inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Raytelligence. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90