Raytelligence AB (publ) kallar till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 18 april 2019, kl 10.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6, (2: a vån), Halmstad.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen fredagen den 12 april 2019, samt anmäla sig till stämman senast fredagen den 12 april 2019 klockan 12.00.
Anmälan kan ske skriftligen under adress Raytelligence AB, Klammerdammsgatan 6, 302 42 Halmstad, per telefon 0708-14 64 65, eller per e-post [email protected] Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 12 april 2019, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 8 345 665 aktier, motsvarande 8 345 665 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Ärenden

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastlagda balansräkningen
  - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
 10. Beslut om införande av incitamentsprogram genom emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Stämmans avslutande

Representanter för bolagets största aktieägare Swedish Adrenaline AB, 57,7 % av aktierna och rösterna i bolaget, har lagt fram följande förslag till stämman.

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

Jonas Vikbladh föreslås väljas till årsstämmans ordförande.

8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp ska utgå till ledamoten Klas Arvidson och två prisbasbelopp till ordföranden Jonas Vikbladh. Inget styrelsearvode föreslås till ledamöterna Per-Arne Viberg och Peter Martinson.
Ersättning till revisor föreslås ska utgå enligt räkning.

12. Val av styrelse, valberedning samt revisor

Föreslås omval av samtliga ledamöter i styrelsen samt inval av Ludvig Kollberg som ny revisor

Styrelsens beslutsförslag

7. Styrelsen föreslår att årets förlust 3 224 176 SEK balanseras i ny räkning

10. Styrelsen föreslår att högst 500 000 teckningsoptioner (TO 2019/2021) berättigande till teckning av högst 500 000 aktier i bolaget emitteras enligt nedanstående villkor.

Rätten att teckna teckningsoptionerna tillfaller anställda och konsulter i Bolaget.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser att ett teckningsoptionsprogram som ger nyckelpersoner möjlighet att ta del av Bolagets värdeutveckling främjar delaktighet och ansvarstagande och medför en ökad motivation att verka för en gynnsam ekonomisk utveckling i Bolaget. Ett incitamentsprogram förväntas också bidra till möjligheterna att rekrytera och behålla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare.

 • Innehavarna av teckningsoptionerna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7 kronor. Teckning av ny aktie genom utnyttjande av teckningsoption ska ske från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den 30 april 2021 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna.
 • Teckningsoptionerna emitteras till en premie om 0,09 kr per option
 • Optionspremien och teckningskursen beräknas på marknadsmässiga grunder enligt Black & Scholes-metoden.
 • Löptid 2 år
 • Teckning ska ske från 2019-04-23 till 2019-04-30
 • Teckningsoptionerna ska betalas före 2019-05-07

Tillämpliga omräkningsvillkor samt övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av "Villkor för teckningsoptioner 2019/2021" som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Emittering av teckningsoptioner medför vid full teckning en utspädning på ca 6% av Bolagets aktiekapital och röster.

11. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner berättigande till nyteckning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annat villkor. Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid emissioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens och/eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle.
Genom beslut med stöd av bemyndigande ska, vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid emission av aktier och/eller teckningsoptioner, berättigande till nyteckning av aktier, som motsvarar 30 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigande utnyttjas för första gången.
Syftet med bemyndigandet, liksom skälen för att medge avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra förändringar i bolagets kapitalstruktur eller utgivande av teckningsoptioner till nyckelpersoner eller bolag.
Styrelsen eller den av styrelsen förordnar bemyndigas att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Dokumentation

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga från och med den 26 mars 2019 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Raytelligence AB (publ), Klammerdammsgatan 6, 302 42 Halmstad, på bolagets webbplats www.raytelligence.com och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Halmstad mars 2019

Raytelligence AB (publ)

Styrelsen

För frågor hänvisas till VD Per-Arne Viberg:
[email protected]
0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)
Klammerdammsgatan 6
302 42 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019 kl 09.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)
Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90