REG

Raytelligence AB offentliggör tidsplan för sammanläggning av aktier

Styrelsen i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 22 april 2024, fastställt avstämningsdag och tidsplan för sammanläggning av Bolagets aktier.

Den 22 april 2024 beslutade den extra bolagsstämman i Raytelligence att genomföra en sammanläggning av aktier, innebärandes att ett hundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) ny aktie. Styrelsen har nu, i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande, fastställt avstämningsdag för sammanläggningen av aktier till den 29 maj 2024. De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämt delbart med ett hundra (100), kommer att vederlagsfritt erhålla så många aktier som krävs för att aktieägarens innehav ska bli jämt delbart med ett hundra (100). Erhållande av aktier enligt ovan och sammanläggningen av aktier kommer ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg utan att någon åtgärd behöver vidtas av bolagets aktieägare.

Sista dagen för handel i Bolagets aktier innan sammanläggningen är den 27 maj 2024 och första dagen för handel i Bolagets aktier efter sammanläggningen är den 28 maj 2024. Bolagets aktiekurs kommer därmed att återspegla effekten av sammanläggningen den 28 maj 2024.

Effekten av sammanläggning kommer att synas på aktieägares depåer den 28 maj 2024 som en signifikant ökning av priset per aktie, eftersom Bolagets totala marknadsvärde kommer att fördelas på ett betydligt lägre antal aktier. Det faktiska värdet av en enskild aktieägares innehav påverkas dock inte av sammanläggningen.

Efter sammanläggningen av aktier kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 11 666 493, envar med ett kvotvärde om cirka 0,20 kronor.

Till följd av sammanläggningen kommer Raytelligence att byta ISIN-kod. Från och med den 28 maj 2024 handlas aktien i Bolaget med den nya ISIN-koden SE0022088282.

För mer information vänligen kontakta:
Ben Hedenberg, VD Raytelligence
[email protected]

Telefon: +46 (0) 8-551 160 90

Black River Corporate Finance AB är bolagets mentor.

Om Raytelligence
Företagets nyckelstrategi är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom någon av följande sektorer fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien som kan dra nytta av vår ledningsgrupps omfattande erfarenhet och operativ förmåga, även om företaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher.

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90