REGMAR

Raytelligence företrädesemission tecknad till ca 211 procent, tillförs 26,3 MSEK

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Raytelligence AB (publ) ("Raytelligence" eller "Bolaget") har slutfört den företrädesemission av units som löpte med teckningsperiod 29 oktober - 12 november 2020 ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 26,3 MSEK, före emissionskostnader. Teckningskursen i Företrädesemissionen var 7,20 SEK per unit, där en unit består av två aktier och en teckningsoption. Omkring 23,9 MSEK, motsvarande cirka 90,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades investerare som har tecknat units med stöd av uniträtter. Omkring 2,4 MSEK, motsvarande cirka 9,1 procent av Företrädesemissionen, tecknades och tilldelades utan stöd av uniträtter. Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk. Nettolikviden från Företrädesemissionen kommer främst att användas för internationell expansion för att positionera Raytelligence som en ledande leverantör av beröringsfri mätning av vitalparametrar internationellt.

Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 26,3 MSEK. Antalet aktier ökar med 7 302 456 från 14 604 913 till 21 907 369 när de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket medan aktiekapitalet ökar med 511 171,92 SEK från 1 022 343,91 SEK till 1 533 515,83 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 33,3 procent. När sådan registrering skett omvandlas betalda tecknade units (BTU) till aktier och teckningsoptioner. Totalt tillkommer 3 651 228 teckningsoptioner, vilka ger innehavaren rätt att under perioden 7-18 juni 2021 teckna en ny aktie i Bolaget per utnyttjad teckningsoption. Ifall alla teckningsoptioner utnyttjas motsvarar det en utspädning om ytterligare 14,3 procent.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet, vilket upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 27 oktober 2020. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer att skickas till dem som tilldelats units idag den 17 november 2020. De tecknade och tilldelade nya units ska betalas kontant och betalning ska senast vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda på likviddagen, den 19 november 2020, enligt instruktioner på avräkningsnotan. Inget meddelande går ut till de som inte fått tilldelning.

"Vi är mycket nöjda över utfallet och välkomnar både gamla och nya aktieägare på en spännande resa framöver. Med detta kapital kommer vi att ta steget mot att positionera Raytelligence som en ledande leverantör av beröringsfri mätning av vitalparametrar internationellt" säger Klas Arvidson, VD för Raytelligence.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Raytelligence i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Klas Arvidson, VD

Telefon: +46 (0)70 416 98 00

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2020 kl. 19.00 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Viktig information

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA, TECKNA ELLER PÅ ANNAT SÄTT HANDLA MED AKTIER ELLER ANDRA VÄRDEPAPPER I RAYTELLIGENCE. INGEN ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS, ELLER KOMMER ATT VIDTAS, AV RAYTELLIGENCE FÖR ATT TILLÅTA ETT ERBJUDANDE TILL ALLMÄNHETEN I ANDRA JURISDIKTIONER ÄN SVERIGE.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Bifogade filer

PR-2020-11-16.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90