REG

Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 mars 2023

Extra bolagsstämma i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls idag den 7 mars 2023, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman.

Beslut om bolagsordningsändring (nummer 1)

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av minskningen av aktiekapital och företrädesemissionen enligt nästföljande två rubriker "Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 1)" respektive "Beslut om företrädesemission", understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

 

  • 4 Aktiekapital

Tidigare formulering

Nuvarande formulering

 Aktiekapitalet ska vara lägst 10 508 750 SEK och högst 42 035 000 SEK

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 15 763 204 SEK och högst 63 052 816 SEK

 

  • 5 Antalet aktier

Tidigare formulering

Nuvarande formulering

Antalet aktier ska vara lägst 150 125 000 och högst 600 500 000

 

Antalet aktier ska vara lägst 450 377 265 och högst 1 801 509 060

 

Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 1)

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med 5 254 401,440128 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Efter minskningen kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 5 254 401,425 kronor fördelat på 150 125 755 aktier (före registrering av företrädesemissionen enligt nedan rubrik "Beslut om företrädesemission"), envar aktie med ett kvotvärde om 0,035 kronor.

 

Beslut om företrädesemission

Det beslutades att genomföra en emission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om högst 300 251 510 aktier och 150 125 755 teckningsoptioner av serie TO3. Teckning av units sker under perioden från och med den 16 mars 2023 till och med den 30 mars 2023.  

Beslut om bolagsordningsändring (nummer 2)

I syfte att möjliggöra minskningen av aktiekapital enligt nedan rubrik "Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 2)", beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet i Bolaget efter registrering av aktiekapitalsminskningen understiger de föreslagna gränserna i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

 

  • 4 Aktiekapital

Tidigare formulering

Nuvarande formulering

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 10 508 750 SEK och högst 42 035 000 SEK

 

 Aktiekapitalet ska vara lägst 9 974 224 SEK och högst 39 896 896 SEK

 

Beslut om aktiekapitalsminskning (nummer 2)

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med högst 7 480 668,345 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Minskningen ska genomföras i sådan utsträckning inom ramen för högsta minskningsbeloppet att aktiens kvotvärde ändras till 0,02 kronor per aktie.

 

För att aktiekapitalsminskningen ska ske till högsta minskningsbelopp krävs (i) att företrädesemissionen enligt ovan fulltecknas, (ii) att betalning för ingångna garantiåtaganden avseende företrädesemissionen sker genom units emitterade till samma kurs som företrädesemissionen samt (iii) att samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas för nyteckning av aktier.

Beslutet om att minska Bolagets aktiekapital kräver tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. Bolaget avser anmäla beslutet för registrering efter det att utestående teckningsoptioner av serie TO2 lösts in till nya aktier och aktierna registrerats hos Bolagsverket. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls förväntas minskningsbeslutet verkställas i juli 2023.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinsson, CFO

[email protected]

070-814 64 65

 

Raytelligence AB

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Bifogade filer

PR-2023-03-07.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90