REG

Kommuniké från årsstämma 20240613

Raytelligence AB (publ) höll årsstämma den 13 juni 2023 i bolagets lokaler i Stockholm. Nedan följer stämmans beslut i sammandrag.

Till stämmans ordförande valdes Ben Hedenberg.

Stämman beslutade:

Att fastställa bolagets och koncernens balans- och resultaträkning.

Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag.

Att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer, undantaget Peter Martinsson för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Att till styrelseledamöter omvälja Sven Otto Littorin, Ben Hedenberg, Charles Stuart Arnold och Robert Mark Grinberg.

Att styrelsearvode skulle utgå med 200 000 kronor till Sven Otto Littorin men ej utgå till övriga och att ersättning till revisorn skulle utgå enligt löpande räkning.

Att till revisor omvälja bolaget MOORE KLN AB med den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan gällande gräns.

Att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För mer information vänligen kontakta:
Ben Hedenberg, VD Raytelligence
[email protected]

Telefon: +46 (0) 8-551 160 90

FOR ADDITIONAL INFORMATION CONTACT

Ben Hedenberg, VD, +46 8-551 160 90, 

[email protected]

Erik Forsell, IR chef,+46 73-417 50 90, [email protected]

Om Raytelligence
Företagets nyckelstrategi är att identifiera och slutföra en kombination med en verksamhet inom någon av följande sektorer fordonsindustri, finansiella tjänster, livsmedelsteknik, hälsovård, spjutspetsteknologi och mediasektorer i Europa och Asien som kan dra nytta av vår ledningsgrupps omfattande erfarenhet och operativ förmåga, även om företaget förbehåller sig rätten att utöva en förvärvsmöjlighet i alla företag eller branscher.

About Raytelligence

The Raytelligence Board of Directors is evaluating options to increase shareholder value. These options include potential merger and reverse acquisition strategies.

The company's key strategy involves identifying and finalizing a combination with a business in sectors such as automotive, financial services, food technology, healthcare, cutting-edge technology, and media within Europe and Asia. Such a partnership should benefit from the extensive experience and operational capabilities of our management team. However, the company reserves the right to pursue an acquisition opportunity in any business sector or industry.

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90