REG

Kommuniké från årsstämma 2023

Årsstämman i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls den 2 maj 2023, kl. 11.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2022.

Vinstdisposition

Det beslutades att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas

Ansvarsfrihet

Det beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Det beslutades att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till ett belopp motsvarande två (2) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter och motsvarande tre (3) prisbasbelopp till styrelseordföranden.

Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

De ordinarie ledamöterna Per-Arne Viberg, Peter Martinsson och Jonas Vikbladh omvaldes. Till styrelseordförande omvaldes Jonas Vikbladh.

Det omvaldes revisionsbolaget MOORE KLN AB med den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Emissionsbemyndigande

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser.

 

Bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinsson, CFO Raytelligence

[email protected]

070-814 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Bifogade filer

PR-2023-05-02.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
http://www.raytelligence.com/
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0011721356

IR-Kontakt

Peter Martinson CFO och ledamot [email protected]