REG

Kommuniké från årsstämma 2022

Årsstämman i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, (”Raytelligence” eller ”Bolaget”) hölls den 2 maj 2022, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

Det beslutades att fastställa resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Det beslutades att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas

Ansvarsfrihet

Det beslutades att inte bevilja den tidigare ordinarie ledamoten och verkställande direktören Klas Arvidson ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Var och en av övriga styrelseledamöter beviljades ansvarsfrihet.

Arvoden till styrelsen och revisorn

Det beslutades att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter och motsvarande två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden.

Vidare beslutades att ersättning till revisor ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Det beslutades att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter.

De ordinarie ledamöterna Per-Arne Viberg, Peter Martinsson och Jonas Vikbladh omvaldes. Till styrelseordförande omvaldes Jonas Vikbladh.

Det omvaldes revisionsbolaget MOORE KLN AB med den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Bolagsordningsändring

Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med följande:

 

  • 4 Aktiekapital

 

Nuvarande formulering

Föreslagen formulering

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 050 000 SEK och högst 4 200 000 SEK

 

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 789 060 SEK och högst 7 156 240 SEK

 

  • 5 Antalet aktier

 

Nuvarande formulering

Föreslagen formulering

 

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000

 

Antalet aktier ska vara lägst 25 558 000 och högst 102 232 000

 

Emissionsbemyndigande

Det beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser.

 

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar för att finansiera Bolagets verksamhet, för att förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda Bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Det beslutades att bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

 

 

För frågor hänvisas till:

Peter Martinsson, CFO Raytelligence

[email protected]

070-814 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi

Bifogade filer

PR-2022-05-02.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90