Kommuniké från årsstämma 2020

Årsstämman 2020 i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, ("Raytelligence" eller "Bolaget") hölls den 20 april 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att vinstmedlen 5 401 177 SEK balanseras i ny räkning

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp ska utgå till ledamoten Klas Arvidson och två prisbasbelopp till ordföranden Jonas Vikbladh. Inget styrelsearvode föreslås till ledamöterna Per-Arne Viberg och Peter Martinson.

Ersättning till revisor föreslås ska utgå enligt räkning.

Val av styrelse, valberedning samt revisor

Årsstämman beslutade omval av samtliga ledamöter och revisor.

Beslut om bemyndigande

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Teckningsoptioner skall även kunna emitteras utan vederlag.

För frågor hänvisas till VD Klas Arvidson

[email protected]

0704-16 98 00

Raytelligence AB (publ)

Klammerdammsgatan 6

302 42 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90