REG

Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 19 april 2021, kl 13.00 på Raytelligence's kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2: a vån), Halmstad.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen fredagen den 9 april 2021, samt anmäla sig till stämman senast fredagen den 9 april 2021 klockan 12.00.

Anmälan kan ske skriftligen under adress Raytelligence AB, Klammerdammsgatan 6, 302 42 Halmstad, per telefon 0708-14 64 65, eller per e-post [email protected] Vid anmälan skall aktieägaren alltid uppge namn, personnummer/organisationsnummer samt adress och telefonnummer.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 9 april 2021, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress, Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats senast 3 veckor före stämman.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 21 907 369 aktier, motsvarande 21 907 369 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Ärenden

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

7. Beslut om

- fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

- dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastlagda balansräkningen

- ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer

9. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

11. Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

1. Val av ordförande vid bolagsstämman

Jonas Vikbladh föreslås väljas till årsstämmans ordförande.

7. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att 18 870 337 SEK balanseras i ny räkning.

8. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Föreslås att styrelsearvode motsvarande ett prisbasbelopp ska utgå till ledamöterna Klas Arvidson, Per-Arne Viberg och Peter Martinson.

Två prisbasbelopp till ordföranden Jonas Vikbladh.

Ersättning till revisor föreslås ska utgå enligt räkning.

9. Val av styrelse, valberedning samt revisor

Föreslås omval av samtliga ledamöter i styrelsen samt omval av revisor

10. Beslut om bemyndigande för styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner. Nyemission skall kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor. Teckningsoptioner skall även kunna emitteras utan vederlag.

Dokumentation

Årsredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga från och med den 5 april 2021 för bolagets aktieägare på bolagets adress, Raytelligence AB (publ), Klammerdammsgatan 6, 302 42 Halmstad, på bolagets webbplats www.raytelligence.com och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Halmstad mars 2021

Raytelligence AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Peter Martinson, CFO och IR-kontakt

[email protected], 0708-14 64 65

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90