REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB

Aktieägarna i Raytelligence AB, org.nr 559039-7088 ("Bolaget"), kallas härmed, på begäran av aktieägare med ett innehav överstigande en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, till extra bolagsstämma den 22 april 2024, kl. 11.00 på adressen Olofsdalsvägen 40, i Halmstad.

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

·    vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 12 april 2024 och

·    anmäla sig till stämman senast torsdagen den 18 april 2024. Anmälan kan ske skriftligen under adress Raytelligence AB, Birger Jarlsgatan 57 B, SE-11356 Stockholm, per telefon +46 73-417 50 90, +46 8-551 160 90, eller per e-post [email protected].

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om högst två ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "Deltagande genom poströstning" nedan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på Stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 12 april 2024 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman.


DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING
Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.raytelligence.com.


Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas per post till Raytelligence AB, Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, SE-11356 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast torsdagen den

18 april 2024. 

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.raytelligence.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.    Val av ordförande samt en eller två justeringsmän
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.    Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad samt godkännande av dagordning
4.    Styrelsens förslag till beslut om 
a.    ändring av bolagsordningen
b.    sammanläggning av aktier
5.    Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
6.    Aktieägares förslag till beslut om nyemission.
7.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
8.    Stämmans avslutande
  
FÖRSLAG TILL BESLUT
 
Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att stämman väljer styrelseordförande Jonas Vikbladh till ordförande vid stämman.

Punkt 4 - Styrelsens förslag till beslut om om a) ändring av bolagsordning och b) sammanläggning av aktier
Stämmans beslut i enlighet med punkterna a) - b) nedan är villkorade av varandra och stämmans beslut ska därmed antas som ett beslut. 

a) Ändring av bolagsordning 
För att möjliggöra den sammanläggning av aktier som föreslås enligt punkten b) nedan föreslår styrelsen att stämman beslutar att ändra bolagsordningens enligt följande.:
  
Nuvarande formulering
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 100 000 SEK och högst 4 400 000 SEK.
  
§ 5 Antal aktier 
Antalet aktier ska vara lägst 319 609 381 och högst 1 278 437 524.    
 

Föreslagen formulering

§ 4 aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 2.300.000 kronor och högst 9.200.000 kronor.
 

§ 5 Antalet aktier ska vara lägst 11.000.000 och högst 44.000.000.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

b) Sammanläggning av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genomföra en sammanläggning av aktier 100:1 genom att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie. Om en aktieägares nuvarande innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna aktieägare av en av Bolagets större aktieägare vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-99 stycken) att dennes innehav blir jämnt delbart med 100, så kallad avrundning uppåt. Skälet till sammanläggningen är att styrelsen vill åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. 

Beslutet ska registreras hos Bolagsverket och det föreslås att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om sammanläggningen har registrerats hos Bolagsverket. 
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

Punkt 5 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen förslår att stämman beslutar att ändra säte och verksamhet samt att ändra bolagsordningen i enlighet med förslag till ny bolagsordning, Bilaga 1.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Punkt 6 - Aktieägares förslag till beslut om nyemission

Aktieägare föreslår att extra bolagsstämman beslutar om öka Bolagets aktiekapital genom emission av aktier utan företrädesrätt för aktieägarna varigenom aktiekapitalet ska öka med högst 663 039,85 kronor genom emission av högst 3 315 199 stamaktier i enligt med villkoren i Bilaga 2.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. 

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten 

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
 
ÖVRIGT

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.


För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar
Fullständiga beslutsförslag och fullmaktsformulär kommer senast tre veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Raytelligence AB, Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr. i Stockholm och på Bolagets webbplats www.raytelligence.com. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman hållas tillgängliga för Bolagets aktieägare på nämnda platser. Från nämnda tidpunkter kommer även tillämpliga handlingar på begäran skickas till aktieägare som uppger sin postadress.
Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 1.166.649.386 utestående aktier, motsvarande 1.166.649.386 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.
 
Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
 

Stockholm i mars 2024

Raytelligence AB
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Erik Forsell, IR Raytelligence

[email protected]

+46 73-417 50 90

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Stockholm som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90