REG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB

Aktieägarna i Raytelligence AB, org.nr 559039-7088 ("Bolaget"), kallas härmed, på begäran av aktieägare med ett innehav överstigande en tiondel av samtliga aktier i Bolaget, till extra bolagsstämma den 18 mars 2024, kl. 11.00 på adressen Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

  • vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 8 mars 2024 och
  • anmäla sig till stämman senast tisdagen den 12 mars 2024. Anmälan kan ske skriftligen under adress Raytelligence AB, Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad, per telefon 0708-14 64 65, eller per e-post [email protected].

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om högst två ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "Deltagande genom poströstning" nedan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på Stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 12 mars 2024 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.raytelligence.com.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas per post till Raytelligence AB, Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad eller per e-post till [email protected]. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 12 mars 2024.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.raytelligence.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. Poströstningen i sin helhet) ogiltig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av styrelse
  7. Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten
  8. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman väljer Peter Martinsson till ordförande vid stämman.

Punkt 6 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av styrelse

Styrelsen föreslår nyval av följande ordinarie ledamöter

Sven Otto Littorin

Charles Stuart Arnold

Ben RG Hedenberg

Dr Johannes Harl

 

Nuvarande ledamöter Jonas Vikbladh, Per-Arne Viberg och Peter Martinsson avgår.

 

Kort presentation av föreslagen styrelse

 

SVEN OTTO LITTORIN

Bakgrund: Erfaren företagare och tidigare arbetsminister i Sverige. Han har haft flera uppdrag som ordförande och styrelseledamot i bolag som Beowulf Mining plc, Nordic Sustainability Trade Organization, ek. för., Landskapsbyggen i Sverige AB, och Asolega Svenska AB.

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen samt större aktieägare.

 

CHARLES S. ARNOLD

Förutom att utveckla nystartade företag är Charles Arnold ansvarig för investeringar över 1 miljard dollar i publika företag med så mycket som 400 miljoner dollar i en enstaka transaktion. Betydande sammanslagningar och förvärv har åstadkommits genom hans nätverk av finansiella specialister och proffs över hela världen. Under åren har Arnold noggrant utvecklat världsomspännande relationer med mäklarfirmor, investeringsbanker, handlare, fondförvaltare och oberoende investerare. Herr Arnold var president och utgivare av två finansiella publikationer från 1984-1998 (Personal Investing News), en betald upplaga på över 500 000 prenumeranter och (The Sound Money Investor) en geopolitisk publikation med en 80 000 exemplar.

 

DR JOHANNES HARL

Han började sin karriär som biträdande professor på New York University och Stern School of Business, NYC. Under 1980-talet var han Vice President på JP Morgan i New York och London. Under 1990-talet var Johannes Harl VD för HypoVereinsbank i München. Därefter har han varit verksam som projektledare hos Citibank i Frankfurt och New York, ordförande för Sofistik AG i Munich, VD för Bank Julius Baer Asset Management i Frankfurt och Zürich, därefter COO med banklicens för HPM Trading och Investment Company i Düsseldorf. Under den senaste tiden har han fokuserat på växande teknologiföretag.

Utbildning: Civilekonom, Ludwig-Maximilians-Universität München, kandidatexamen, FAU Erlangen-Nürnberg, Ekonomi, Filosofi, Juridik, Statistik.

Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget, ledningen samt större aktieägare.

 

BEN HEDENBERG

Grundade 1993 Big Ben Venture Partners och utövar en bred kompetens inom juridisk, finansiell, operativ verksamhet. Han har lång erfarenhet av nyföretagande och företagsutveckling. Innan han bildade Big Ben grundade och ledde han på 1980-talet CD Plant AB. Han har under de senaste åren engagerat sig i internationella innovationsprojekt inom informationsteknologi, digital kommunikation, intermodala transportlösningar, kombinerade livsmedels- och hushållsprodukter, försäljnings- och marknadsföringsprojekt på internet, samt att omstrukturera affärsenheter och att utveckla affärsplaner, strategier och genomföra förvärv och fusioner.

Utbildning: Jur. kand, Lunds Universitet

 

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar Styrelsen eller den som denna utser i sitt ställe att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.

För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Kallelsen och fullmaktsformulär kommer senast två veckor innan stämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Raytelligence AB, Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad och på Bolagets webbplats www.raytelligence.com. Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor innan stämman hållas tillgängliga för Bolagets aktieägare på nämnda platser. Från nämnda tidpunkter kommer även tillämpliga handlingar på begäran skickas till aktieägare som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för denna kallelse totalt 1 166 649 386 utestående aktier, motsvarande 1 166 649 386 röster. Bolaget innehar inga egna aktier. 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

__________________________

Halmstad i Mars 2024

Raytelligence AB
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

0708-14 64 65

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Bifogade filer

PM-2024-02-29.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90