Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Raytelligence AB, org.nr 559039-7088, kallas till extra bolagsstämma tisdagen den 20 oktober 2020 klockan 11.00 på Raytelligences kontor med adress Klammerdammsgatan 6 (2:a vån), Halmstad.

Anmälan mm.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast måndagen den 12 oktober 2020 och,
  • dels göra anmälan till bolaget om sitt deltagande senast onsdagen den 14 oktober 2020, helst före klockan 16.00.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt:

1. via e-post till: [email protected];

2. per telefon till: 0708-14 64 65; eller

3. per brev till Raytelligence AB, Klammerdammsgatan 6, 302 42 Halmstad.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 14 oktober 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida www.raytelligence.com alternativt skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Beslut om minskning av aktiekapitalet.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen.

8. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units.

9. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 6 Beslut om minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska minskas med 7 990,86 kronor. Ändamålet med minskningen är avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier. Minskningen av aktiekapitalet kommer medföra att kvotvärdet för Bolagets aktier minskar och kommer, efter registrering, att uppgå till 0,07 kronor.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att stämman även godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av units enligt punkten 8 i dagordningen.

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 7 Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningen enligt nedan i syfte att möjliggöra styrelsens beslut om företrädesemission av units.

Beslut enligt denna punkt är villkorat av att stämman även godkänner styrelsens beslut om företrädesemission av units enligt punkten 8 i dagordningen.

Bolagsordningens 4 § ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK.

Ändrad lydelse

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 050 000 SEK och högst 4 200 000 SEK.

Bolagsordningens 5 § ändras enligt följande:

Nuvarande lydelse

Antal aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000.

Ändrad lydelse

Antal aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Beslut enligt detta förslag är giltigt endast om beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Punkt 8 Beslut om att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av units

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 20 september 2020 om företrädesemission av units på nedan villkor.

Styrelsen för Raytelligence AB, org.nr 559039-7088 ("Bolaget") beslutar, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande och bolagsstämmans beslut om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordning enligt styrelsens förslag, om en nyemission av högst 3 651 228 units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption, vilket innebär att högst 7 302 456 aktier och högst 3 651 228 teckningsoptioner av serie TO1, vilka ger rätt till teckning av totalt 3 651 228 aktier i Bolaget, kan komma att emitteras. Vid teckning av samtliga aktier som emitteras kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 511 171,92 kronor. Det belopp varmed aktiekapitalet kan komma att öka med anledning av utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras är högst 255 585,96 kronor.

Emissionerna behandlas som ett beslut och genomförs i form av utgivande av s.k. units till befintliga aktieägare med företrädesrätt enligt följande villkor ("Företrädesemissionen").

1. Rätt att teckna units

Rätt att teckna units i Företrädesemissionen tillkommer de som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje aktieägare äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Avstämningsdagen för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units är 27 oktober 2020.

Teckning av nya units kan även ske utan stöd av uniträtter.

2. Teckningskurs och emissionsbelopp

Teckningskursen per unit är 7,20 kronor, motsvarande en teckningskurs om 3,60 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Vid fullteckning tillförs Bolaget initialt ett belopp om cirka 26,3 miljoner kronor (före emissionskostnader). Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner inom ramen för emitterade units kommer Bolaget att kunna tillföras ytterligare sammanlagt högst cirka 26,3 miljoner kronor (före emissionskostnader).

3. Tilldelning

För det fall inte samtliga units tecknas med uniträtter ska styrelsen, inom ramen för Företrädesemissonens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska ske i enlighet med följande tilldelningsprinciper:

1. i första hand ske till dem som har tecknat units med stöd av uniträtter och som anmält sitt intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som tecknats med stöd av uniträtter (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning);

2. i andra hand ske till övriga som har anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal units var och en anmält för teckning (och, i den mån det inte kan ske, genom lottning); och

3. i tredje hand ske till dem som har ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter och, om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till sådana garantiåtagandens belopp och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

4. Teckning och betalning

Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom kontant betalning till ett av Bolaget anvisat konto senast den 12 november 2020. Teckning av units utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på särskild teckningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas till ett av Bolaget anvisat konto senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. Särskilda villkor för teckningsoptioner av serie TO1

1. En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

2. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska vara den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 24 maj 2021 - 4 juni 2021 med en rabatt om 25 procent, dock högst 7,20 SEK och lägst aktiens kvotvärde.

3. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska äga rum från och med den 7 juni 2021 till och med den 18 juni 2021.

4. Fullständiga villkor framgår av Bilaga A.

6. Rätt till utdelning

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna har blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

7. Övrigt

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

Övrigt

Kallelsen, styrelsens förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 29 september 2020. Handlingarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsidawww.raytelligence.com kommer även att läggas fram på bolagsstämman. Kopior av handlingarna skickas utan kostnad till aktieägare som begär det hos bolaget (se kontaktuppgifter ovan) och uppger sin postadress alternativt e-postadress.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att begära upplysningar avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Halmstad, den 20 september 2020

Styrelsen i Raytelligence AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO och styrelseledamot:

[email protected]

070 814 64 65

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Bifogade filer

PR-2020-09-20-2.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90