REG

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB

Aktieägarna i Raytelligence AB, org.nr 559039-7088 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 juni 2024, kl. 15.00 på Bolagets kontor med adress Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, Stockholm.

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 6 juni 2024 och
 • anmäla sig till stämman senast tisdagen den 11 juni 2024. Anmälan kan ske skriftligen under adress Raytelligence AB, Birger Jarlsgatan 57 B, SE-11356 Stockholm, per telefon +46 73-417 50 90, +46 8-551 160 90, eller per e-post [email protected].

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om högst två ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken "Deltagande genom poströstning" nedan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på Stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 6 juni 2024 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman.

DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Vid poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.raytelligence.com.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska skickas per post till Raytelligence AB, Birger Jarlsgatan 57 B, 3 tr, SE-11356 Stockholm eller per e-post till [email protected]. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 11 juni 2024.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.raytelligence.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
 8. a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalans-räkningen;
 9. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 10. c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 13. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt eventuella styrelsesuppleanter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
 14. Beslut om bemyndigande att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
 16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att stämman väljer Sven Otto Littorin till ordförande vid stämman.

Punkt 7 - a-b Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas.

Punkt 8 - Val till styrelsen och revisorerna

Föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av de ordinarie ledamöterna Sven Otto Littorin, Ben Hedenberg, Charles Stuart Arnold och Robert Mark Grinberg.

Föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget MOORE KLN AB med den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan gällande gräns.

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar för att finansiera Bolagets verksamhet, för att förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda Bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget att behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för stämman.

För ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen och handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast två veckor före årsstämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Raytelligence AB, Birger Jarlsgatan 57 B, SE-11356 Stockholm, på Bolagets webbplats www.raytelligence.com och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Stockholm i maj 2024

Raytelligence AB
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Erik Forsell, IR Raytelligence

[email protected]

+46 73-417 50 90

Om Raytelligence AB

Raytelligence är ett svenskt investment och konsultbolag, baserat i Stockholm som erbjuder rådgivning vid noteringar och investeringar i publika bolag.

 

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90