REG

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RAYTELLIGENCE AB (PUBL)

Aktieägarna i Raytelligence AB (publ), org.nr 559039-7088 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 2 maj 2022, kl. 13.00 på Bolagets kontor med adress Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad.

 

ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

 • vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 22 april 2022 och
 • anmäla sig till stämman senast den 26 april 2022 kl. 12.00. Anmälan kan ske skriftligen under adress Raytelligence AB, Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad, per telefon 0708-14 64 65, eller per e-post [email protected].

 

Anmälan om deltagande ska innehålla namn/bolagsnamn, person-nummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om högst två ombud och/eller ställföreträdare. Till anmälan ska även, i förekommande fall, till exempel avseende juridiska personer, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på Stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 26 april 2022 och förvaltare bör därför instrueras om detta i god tid i förväg.

OMBUD M.M.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets webbplats senast 3 veckor före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
 9. Val till styrelsen och revisorerna
 10. Beslut om bolagsordningsändring
 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 13. Stämmans avslutande

 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT

 

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Styrelsen föreslår att årsstämman väljer styrelseordförande Jonas Vikbladh till ordförande vid årsstämman.

 

Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7 c)

Styrelsen föreslår att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas

 

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer (punkt 8)

 

Föreslås att styrelsearvode, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska utgå till ett belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter och motsvarande två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden.

Ersättning till revisor föreslås ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.

 

Val till styrelsen och revisorerna (punkt 9)

 

Föreslås att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleanter. Omval föreslås av de ordinarie ledamöterna Per-Arne Viberg, Peter Martinson och Jonas Vikbladh. Till styrelseordförande föreslås omval av Jonas Viklbadh.

Föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av revisionsbolaget MOORE KLN AB med den auktoriserade revisorn Ludvig Kollberg som huvudansvarig revisor.

 

Beslut om bolagsordningsändring (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med följande:

 

 • 4 Aktiekapital

 

Nuvarande formulering

Föreslagen formulering

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 050 000 SEK och högst 4 200 000 SEK

 

 

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 789 060 SEK och högst 7 156 240 SEK

 

 • 5 Antalet aktier

 

Nuvarande formulering

Föreslagen formulering

 

Antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000

 

Antalet aktier ska vara lägst 25 558 000 och högst 102 232 000

 

 

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta att emittera nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt inom bolagsordningens från tid till annan gällande gränser.

 

Syftet med bemyndigandet är att på ett snabbt och effektivt sätt genomföra kapitalanskaffningar för att finansiera Bolagets verksamhet, för att förvärva företag, verksamheter, eller delar av dessa, eller att bredda Bolagets ägarstruktur. Betalning får ske kontant och/eller med villkor att betala med apportegendom eller genom kvittning, eller andra villkor.

 

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid stämman avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

ÖVRIGT

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen fullmaktsformulär och den föreslagna bolagsordningen kommer senast tre veckor före årsstämman finnas tillgängliga för Bolagets aktieägare på Bolagets adress, Raytelligence AB (publ), Olofsdalsvägen 40, 302 41 Halmstad, på Bolagets webbplats www.raytelligence.com och skickas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 25 558 597 aktier, motsvarande 25 558 597 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

 

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

070-814 64 65

 

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsvägen 40

302 41 Halmstad

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90