REGMAR

Företrädesemissionen i Raytelligence AB blev tecknad till 61,64 procent

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 12 MSEK som beslutades av aktieägarna vid extra bolagsstämma den 7 mars 2023 ("Företrädesemissionen") i Raytelligence AB ("Raytelligence" eller "Bolaget") avslutades den 30 mars 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 56,45 procent med stöd av uniträtter, varav 19,24 procent genom kvittning, och till cirka 5,19 procent utan stöd av uniträtter. Således kommer inga garantiåtaganden att behöva nyttjas. Sammanlagt tecknades 28 877 287 units genom kvittning. Företrädesemissionen kommer således tillföra Bolaget cirka 7,4 MSEK, varav 5,1 MSEK kontant och cirka 2,3 MSEK genom kvittning, före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.

Teckning

Teckningsperioden avslutades den 30 mars 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 56,45 procent med stöd av uniträtter och cirka 5,19 procent utan stöd av uniträtter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 7,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 61,64 procent.

Tilldelning
Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital

Som framgår av det Investeringsmemorandum Bolaget offentliggjort i samband med Företrädesemissionen beslutade extra bolagsstämma i Bolaget den 7 mars 2023, som ett led i Företrädesemissionen, att genomföra en minskning av aktiekapitalet utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen kommer att genomföras i två steg. I steg 1 har Bolagets aktiekapital minskats med ett belopp om cirka 5 254 401,44 SEK från cirka 10 508 802,87 SEK till 5 254401,425 SEK, varvid aktiens kvotvärde minskas från 0,07 SEK till 0,035 SEK. I ett separat steg (steg 2) kommer vidare Bolagets aktiekapital att minskas med ett belopp om ytterligare högst 7 480 668,3450 SEK. Det exakta minskningsbeloppet kommer att uppgå till sådant belopp som krävs för att aktiens kvotvärde ska sänkas från 0,035 SEK till 0,020 SEK. Verkställandet av minskningen i steg 2 kommer (till skillnad från minskningen i steg 1) att kräva formellt tillstånd från Bolagsverket eller allmän domstol. 

 

Genom Företrädesemissionen, och efter minskningen enligt steg 1, ökar aktiekapitalet i Raytelligence med 6 477 784,46 SEK, baserat på ett kvotvärde om 0,035 SEK, från cirka 10 508 802,87 SEK till cirka 11 732 185,89 SEK och antalet aktier ökar med 185 079 556, från 150 125 755 till 335 205 311 aktier.

 

Teckningsoptioner av serie TO3

Teckningsoptionerna av serie TO3 berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget under perioden 7 augusti 2023 - 21 augusti 2023 till en teckningskurs som motsvarar 70 % av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 21 juli 2023 till och med den 3 augusti 2023, dock högst 0,06 SEK per aktie och lägst Bolagets kvotvärde vid tidpunkten för utnyttjandet (dvs. 0,02 SEK förutsatt att aktiekapitalsminskningen enligt steg 2 verkställs).

 

Totalt emitteras 92 539 778 Teckningsoptioner av serie TO3, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande om ytterligare cirka 1 850 795,56 SEK, baserat på ett kvotvärde om 0,02 SEK, genom utgivande av 92 539 778 aktier.

Garantier

I samband med Företrädesemissionen har externa investerare lämnat garantiåtaganden. För lämnade garantiåtaganden utgår garantiersättning om femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning alternativt tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner i Bolaget. Garanter som önskar erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier och teckningsoptioner ska underrätta Mangold Fondkommission senast den 6 april 2023. Teckningskursen för eventuella aktier som ska emitteras som garantiersättning har fastställts till 0,07886 SEK per aktie motsvarande 0,15772 SEK per unit, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under teckningsperioden i Företrädesemissionen. Totalt kan därmed högst 12 416 564 nya aktier samt 6 208 282 teckningsoptioner komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Rådgivare

Mangold är finansiella rådgivare till Raytelligence i samband med Företrädesemissionen. Eversheds Sutherland Advokatbyrå är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Raytelligence AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2023 kl. 17.45.

För mer information vänligen kontakta:

Peter Martinson, CFO Raytelligence

[email protected]

Telefon: +46 (0) 708-1464 65

 

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.

Bifogade filer

PR-2023-03-31.pdf

Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90