REGMAR

Raytelligence - Delårsrapport januari - juni 2023

1 april - 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 101 116 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -26 808 915 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -43 038 599 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,126 SEK
 • Antal utestående aktier vid periodens slut 340 936 566
 • Under perioden har bolaget belastats med nedskrivning av balanserad utvecklingsutgift uppgående till 22 695 TKR
 • Under perioden har bolaget belastats med nedskrivning av finansiell anläggningstillgång (aktier i dotterbolag) uppgående till 16 210 TKR

 

1 januari- 30 juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 203 938 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -30 049 197 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -46 826 833 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,137 SEK
 • Antal utestående aktier vid periodens slut 340 936 566
 • Under perioden har bolaget belastats med nedskrivning av balanserad utvecklingsutgift uppgående till 22 695 TKR
 • Under perioden har bolaget belastats med nedskrivning av finansiell anläggningstillgång (aktier i dotterbolag) uppgående till 16 710 TKR

 

Väsentliga händelser under rapportperioden (2023-04-01 - 2023-06-30)

 • Årsredovisning för 2022
 • Minskar aktiekapitalet
 • Utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2
 • Delårsrapport Q1 2023

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Avsiktsförklaring gällande Omvänt förvärv av Iron Branch PVC AB

VD har ordet

Omvänt Förvärv

Som tidigare meddelats är Raytelligence i ett besvärligt läge med avseende på vår likviditet. Ett LOI är tecknat gällande ett omvänt förvärv av Iron Branch PVC AB, processen pågår enligt plan och transaktionen förväntas vara genomförd tidigt under det fjärde kvartalet 2023.

Raytelligence AB och ägarna av Iron Branch PVC AB har ingått en avsiktsförklaring gällande Raytelligence förvärv av samtliga aktier i Iron Branch till en indikativ köpeskilling om 16,0 MSEK, att erläggas dels genom en nyemission av nya aktier i Raytelligence motsvarande 9,0 MSEK, dels genom en revers om 7,0 MSEK.

Ifall Transaktionen genomförs innebär detta bland annat att bolagets verksamhet ändras till Iron Branch verksamhet.

För ytterligare information, se pressmeddelande 2023-07-26

 

Bakgrund till transaktionen för bolaget

Raytelligence har under åren lagt väsentliga resurser på utveckling och införsäljning av Bolagets produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på egen 60 GHz radarteknologi. Bolagets dotterbolag Innowearable AB utvecklar sensorer för idrottare.

De förväntade försäljningsmålen har dock inte uppnåtts och en fortsatt satsning på försäljning och utveckling av verksamheten skulle kräva ytterligare finansiella resurser och att förutsättningar därför saknas för bolaget att på egen hand fortsätta verksamheten.

Styrelsen gör bedömningen att utan finansiellt tillskott kan inte bolagets produkter säljas på marknaden och ser inga möjligheter i dagsläget för en sådan finansiering.

En nedskrivning görs därför av de balanserade utvecklingsutgifterna avseende produkterna Eazense och Radsenz i sin helhet.

Den planerade transaktionen kommer att ge Bolagets befintliga aktieägare en intressant skalbar tillgång med potentiell uppsida. Styrelsens bedömning är att transaktionen är det bästa alternativet för aktieägarna.

 

Dotterbolaget Innowearable AB

Den ansträngda likvida situationen har även påverkat dotterbolaget Innowearable AB.

Efter upprättad nedskrivningsprövning avseende aktier i dotterbolaget Innowearable AB har bolaget bedömt att en nedskrivning är aktuell per 2023-06-30.

 

Listningen på Nordic SME Sweden

Med anledning av Transaktionen krävs en omlistningsprocess för Raytelligence på Nordic SME Sweden där marknadsplatsen först måste godkänna det nya bolaget för fortsatt listning på Nordic SME Sweden innan Transaktionen kan slutföras. Med anledning av detta, och förutsatt att marknadsplatsen godkänner listningen av det Nya Bolaget, kommer ett noteringsmemorandum avseende det nya Bolaget att publiceras.

 

Teckning av aktier TO3

Teckning av aktier pågår fram till och med måndag 21 augusti 2023, se pressmeddelande 2023-08-03

 

/Pelle Viberg, CEO

För frågor hänvisas till:

Pelle Viberg, CEO Raytelligence

[email protected]

0702-20 33 82

Raytelligence AB (publ)

Olofsdalsgatan 40

302 41 Halmstad

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2023 kl. 8.45 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi samt sport.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90