REGMAR

Bokslutskommuniké 2023

1 oktober - 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -794 936 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -939 954 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,002 SEK

1 januari - 31 december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 223 938 SEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -33 958 449 SEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -50 904 471 SEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK
 • Likvida medel 2023-12-31, 862 701 SEK

Antal aktier

Bolaget har per 2023-12-31, 571 613 684 aktier.

 

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2023.

 

Kommande rapporter

Delårsrapport Q1 2024           2024-05-23

Delårsrapport Q2 2024           2024-08-22

Delårsrapport Q3 2024           2024-11-21

 

Årsstämma

Årsstämman planeras till den 13 juni 2024.

Årsredovisningen planeras vara tillgänglig på Bolagets hemsida 13 maj 2024.

 

 Väsentliga händelser under rapportperioden (2023-10-01 - 2023-12-31)

 • Upptar lån om 1,75 MSEK
 • Kallelse till extra bolagsstämma
 • Kommuniké från extra bolagsstämma

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Beslut om riktad nyemission för återbetalning av lån

  

VD har ordet

2023 har varit tufft för bolaget på grund av uteblivna försäljningsintäkter och styrelsen beslutade vid halvårsskiftet att inleda en process för ett Omvänt förvärv.

Kostnaderna har minskats radikalt, ett antal kvittningsemissioner genomfördes för att få ner skuldbördan samt ett lån på 1,75 MSEK upptogs i oktober 2023.

Detta lån återbetalades enligt avtal genom en kvittningsemission i februari 2024 som innebar att bolaget fick nya huvudägare, CDAX International AB och Q Management Group AB.

En dialog pågår med ett internationellt bolag i ett Omvänt förvärv där förväntningarna är att ett LOI (Letter of intent) tecknas senast under Q2 2024.

/Pelle Viberg CEO

För frågor hänvisas till:

Peter Martinson, CFO

[email protected]

0708-14 64 65

Denna information är sådan som Raytelligence AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2024 kl 08.30 CET.

Om Raytelligence AB (publ)

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för monitorering inom både hälsoområdet och industri (baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi) samt sport.


Om Raytelligence

Raytelligence är ett svenskt innovationsbolag, baserat i Halmstad som erbjuder produkter för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi.

Webbplats
www.raytelligence.com
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från Raytelligence via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn RAYTL ISIN-kod SE0022088282

IR-Kontakt

Ben Hedenberg VDoch ledamot [email protected] +46 8-551 160 90