REGMAR

Plexian genomför en riktad nyemission om cirka 25 MSEK

Styrelsen för Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 3 mars 2021, om en riktad nyemission om 5 274 261 aktier mot en teckningslikvid om cirka 25 MSEK före transaktionskostnader ("Nyemissionen"). Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK, motsvarande en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Emissionslikviden från den riktade nyemissionen kommer användas för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt tillsammans med de partners som Bolaget är i färd att etablera samarbete med. Tecknaren är investmentbolaget Norberg & Partner Sustainable Group AB (publ).

"Vi har haft en mycket bra dialog med företrädarna för Norberg rstått den stora potential Plexian representerar på såväl kort som lång sikt. Genom kapitaltillförseln får vi optimala förutsättningar att snabbt kunna utveckla de strategier vi har etablerat. Vi får dessutom en stor ägare med kapacitet att fortsätta stödja oss under vår fortsatta tillväxt", kommenterar Staffan Mattson, VD Plexian AB.

Norberg rsidé är att investera i en väl diversifierad portfölj. Företaget styrs av en filosofi som innebär att företaget har en tydlig modell för sitt innehav med fokus på lönsamhet. Den här modellen har redan visat sig väldigt framgångsrik. Långsiktigt värdeskapande kräver en förståelse för risker och möjligheter kopplade till hållbara innovationer.

"För oss är det självklart att hållbarhet ingår i vår investeringsfilosofi, alla våra investeringar gör vi med omtanke. För att generera högsta möjliga avkastning har vi noggrant scoutat vårt innehav. Det innebär att vi erbjuder en investeringsportfölj inom onoterade och noterade bolag. Vår investerings-modell bygger på att hitta så hög riskjusterad avkastning som möjligt. Plexian AB är ett bolag som passar perfekt in i portföljen då vi kan se en skalbar produkt av yttersta kvalitet som vi bedömer har en riktigt spännande framtid både på kort och lång sikt med lönsamhet i närtid. Bolaget har byggt en plattform och en affärsmodell med stor potential", säger Jerry Rodin, VD Norberg len till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget den strategiskt viktiga investeraren Norberg ra en kapitalanskaffning på ett effektivt sätt. Investeraren representerar också en kategori av strategiska ägare som väsentligt kommer att förbättra möjligheterna för Bolaget att långsiktigt genomföra sina tillväxtplaner. Bolaget har övervägt möjligheterna att anskaffa kapital genom en företrädesemission men anser att ovan nämnda skäl med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen bedömer därför att en Nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Emissionslikviden om cirka 25 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader avses användas till att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Teckningskursen uppgår till 4,74 SEK per aktie och innebär en rabatt om cirka 5 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna. Då teckningskursen fastställts baserat på förhandling på armslängds avstånd bedöms den återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Aktierna i Nyemissionen har tecknats och tilldelats. Likviddag för betalning av 50 procent av teckningslikviden är den 15 juni 2022. Återstående 50 procent av teckningslikviden ska senast betalas den 31 augusti 2022.

Efter registrering av Nyemissionen ökas Bolagets aktiekapital med cirka 1 758 086,65 SEK från cirka 7 856 932,11 SEK till cirka 9 615 018,76 SEK. Vidare ökas antalet aktier i Bolaget med 5 274 261 aktier från 23 570 801 aktier till 28 845 062 aktier. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 18,28 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Eminova Partners AB agerar finansiell rådgivare och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare till Plexian i samband med Nyemissionen.

Denna information är information som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2022 kl.07.30.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]. Plexians aktie handlas sedan april 2021 på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: [email protected]

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]