Om Plexian

Plexian AB

Organisationsnummer 559109-0559

Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.

Besöksadress Gustav Adolfs Torg 8 B

Webbplats

www.plexian.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Johan Möllerström CEO
Fredrik Knutsson CCO & Vice VD

Styrelse

Henric Blomsterberg Ordförande
Per-Olov Carlsson Ledamot
Sami Sulieman Ledamot
Johan Ahlkvist Ledamot

Bolagsordning för Plexian AB (publ)

Antagen på extra bolagsstämma den 30 november 2022

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Plexian AB (publ). 

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolagets verksamhet är att erbjuda tjänster och produkter som ökar lojaliteten via analys av kundernas omvärld och agerande. Bolaget ska vidare utveckla och tillhandahålla administrativa tjänster, äga och förvalta aktier och andra värdepapper samt driva verksamhet som är förenlig med verksamhet enligt ovan sagda.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 13 500 000 SEK och högst 54 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska lägst vara 90 000 000 och högst 360 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter med lägst 0 och högst 3 suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha 1-2 revisorer med 0 till 2 revisorssuppleanter. Till revisor kan även registrerad revisionsbyrå utses. 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats inom den tid som anges i aktiebolagslagen. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Industri. Aktieägare, som vill delta i bolagsstämman, skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena sex bankdagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och, när det krävs, revisionsberättelsen
7. Beslut om
   - fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
   - dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden till styrelsen och i vissa fall revisorerna
9. Val av styrelsen och i förekommande fall revisorer
10. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 11 Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Bolagsordning_Plexian_2022-11-30.pdf

Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]