REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) den 4 oktober 2021

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget") ägde rum idag den 4 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Med anledning av den pågående coronapandemin tilläts med stöd av tillfälliga lagregler att aktieägarna även skulle kunna utöva sin rösträtt per post. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande.

Ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 600 000 och högst 6 400 000 SEK.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000 SEK och högst 20 000 000 SEK

5 § Aktieantal

Antalet aktier i ska lägst vara 4 800 000 och högst 19 200 000.

5 § Aktieantal

Antalet aktier ska lägst vara 15 000 000 och högst 60 000 000.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens beslut från den 2 september 2021 om nyemission om högst 8 219 166 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Nyemissionen riktade sig till urval av befintliga aktieägare och kvalificerade professionella investerare i Sverige och teckningskursen uppgick till 2,92 SEK.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökas med cirka 2 739 721,5 SEK från cirka 4 892 286,7 SEK till cirka 7 632 008,2 SEK och antalet aktier i Bolaget ökas med 8 219 166 aktier från 14 676 863 aktier till 22 896 029 aktier. Nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 35,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Mattson, CEO, Plexian

E-post: [email protected]

Om Plexian

Plexian är ett FinTech bolag som grundades under 2017 med ett stort fokus på kunden baserat på affärsmöjligheter skapade genom open banking. Bolaget har utvecklat en transaktionsbaserad lojalitetsplattform - Edge - en försäljningsdrivande lojalitetsplattform som genererar erbjudanden åt kunder som använder det till plattformen hörande visabetalkortet för sina betalningar. Den data som transaktionerna genererar används i Edge för att ge kunderna skräddarsydda erbjudanden som förbättrar den dagliga konsumtionen och ökar kundlojaliteten.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]