REG

Kommuniké från extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) den 30 november 2022

Extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) ("Bolaget"), ägde rum idag den 30 november 2022 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag, med undantag för förslaget till beslut om företrädesemission av units och emissionsbemyndigande som av tekniska skäl justerades vad gäller serienumret för teckningsoptionerna från tidigare TO 3 till TO 7.

De huvudsakliga besluten fattade av stämman framgår nedan.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ska ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av minskningen av aktiekapitalet och företrädesemissionen enligt nedan två beslutspunkter "Minskning av aktiekapitalet" respektive "Företrädesemission av units" understiger uppdaterade gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering.

 § 4

Nuvarande lydelse

Uppdaterad lydelse

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 högst 20 000 000 kronor.

 

 

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 13 500 000 kronor och högst 54 000 000 kronor.

 

§5 

Nuvarande lydelse

Uppdaterad lydelse

 

Antalet aktier lägst vara 15 000 000 och högst 60 000 000.

 

Antalet aktier ska lägst vara 90 000 000 och högst 360 000 000.

 

 

Minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade om minskning av aktiekapitalet med 4 804 785,8015540 kronor för avsättning till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Efter registreringen av aktiekapitalsminskningen ändras Bolagets akties kvotvärde från ca 0,33 kronor till 0,15 kronor.

Företrädesemission av units

Stämman beslutade om nyemission av units, innehållande aktier och teckningsoptioner av serie TO 7, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Serienumret för teckningsoptionerna har av tekniska skäl justerats i förhållande till tidigare offentliggjord information från TO 3 till TO 7. Beslutet överensstämmer i övrigt med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag.

Företrädesemissionen består av högst 65 519 830 aktier och högst 65 519 830 teckningsoptioner av serie TO 7. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 9 december 2022 till och med den 23 december 2022 och teckningskursen uppgår till 0,50 kronor per unit, motsvarande 0,50 kronor per aktie.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen om att besluta om emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO 7 som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser avseende ovanstående företrädesemission av units. Serienumret för teckningsoptionerna som omfattas av bemyndigandet har av tekniska skäl justerats i förhållande till tidigare offentliggjord information från TO 3 till TO 7. Beslutet överensstämmer i övrigt med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag. Det reviderade beslutsförslaget framgår i dess helhet nedan.

I syfte att möjliggöra emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser ("Garanterna") för att säkerställa den företrädesmissionen av units som styrelsen föreslår att stämman beslutar om enligt ovan ("Företrädesemissionen"), föreslår styrelsen att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan villkor om kvittning eller andra villkor, besluta om emission av aktier och teckningsoptioner till Garanterna.

Vid utnyttjande av bemyndigandet ska villkoren för units vara desamma som i Företrädesemissionen innebärande att varje unit ska bestå av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 7.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna genomföra emission av units som garantiersättning till Garanterna. Antalet aktier och teckningsoptioner som ska kunna emitteras med stöd av bemyndigandet får sammanlagt högst uppgå till det totala antalet aktier och teckningsoptioner som motsvarar den överenskomna garantiersättning som bolaget har att utge till Garanterna. Teckningskursen i den eventuella emissionen till Garanterna ska motsvara den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden för Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Staffan Mattson, CEO, Plexian

E-post: [email protected] 

Om Plexian

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]


Om Plexian

Webbplats
www.plexian.se

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]