REGMAR

Kommuniké från extra bolagsstämma i Plexian AB (publ) där aktieägarna beslutade om frivillig likvidation

Plexian AB (publ), org.nr 559109-0559, höll den den 25 april 2024 extra bolagsstämma, varvid aktieägarna beslutade att bolaget skulle träda i frivillig likvidation. Stämman fattade i huvudsak följande beslut.

Beslut om frivillig likvidation
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag till beslut i andra hand, att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap. 3 § aktiebolagslagen.

Beslutet om likvidation gäller från och med tidpunkten då Bolagsverket har förordnat likvidator. Styrelsen preliminära bedömning är att skifte beräknas kunna ske inom sju (7) till tolv (12) månader efter Bolagsverkets beslut om förordnande av likvidator. Någon skifteslikvid är försiktighetsvis inte att påräkna. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Information och meddelanden under likvidationsprocessen kommer att publiceras på bolagets hemsida www.plexian.se.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens §§ 4-5 så att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier ändras. Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att minska bolagets aktiekapital med 15 134 048,67 kronor för förlusttäckning och utan indragning av aktier. Genom minskningen minskar aktiekapitalet från 17 462 363,85 kronor till 2 328 315,18 kronor. Minskningen av aktiekapitalet medför att aktiens kvotvärde minskar från 0,15 kronor till 0,02 kronor.

Val av styrelse
Förslaget avseende val av styrelse, vilket intagits i kallelsen, drogs inför den extra bolagsstämman tillbaka. Den befintliga styrelsen kvarstår således.

Beslut om bemyndigande att besluta om emissioner
Stämman beslutade att inte bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 768 86 81 78

Henric Blomsterberg, Styrelseordförande Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 708 94 92 20

Denna information är sådan som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 12.10 CEST.

Om Plexian
Plexian grundades 2017 i Malmö och levererar innovativa datadrivna lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika erbjudanden baserat på tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]