REG

Kommuniké från årsstämma i Plexian AB (publ) den 30 maj 2023

Plexian AB (publ) höll den 30 maj 2023 årsstämma. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Resultat- och balansräkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att bolagets medel till förfogande överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja envar av följande befattningshavare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022: styrelseordförande Per-Ola Rosenqvist, styrelseledamöterna Henric Blomsterberg, Per-Olov Carlsson och Sami Sulieman, den före detta styrelseledamoten Cecilia Wallersköld samt den nuvarande verkställande direktören Johan Möllerström.

Tidigare styrelseledamoten, tillika tidigare verkställande direktören, Staffan Mattson beviljades inte ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att omvälja styrelseledamöterna PerOla Rosenqvist, Henric Blomsterberg, Per-Olov Carlsson och Sami Sulieman samt välja Johan Ahlkvist till ny styrelseledamot. Stämman beslutade vidare att omvälja PerOla Rosenqvist som ordförande i styrelsen.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att välja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att den auktoriserade revisorn Mattias Lamme kommer att vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att det ska utgå ett arvode om ett (1) prisbasbelopp till envar av de ordinarie styrelseledamöterna samt ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp till styrelsens ordförande. Inget styrelsearvode ska utgå till ledamot som är anställd i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska få ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport, eller kvittning, utöver kontant betalning. Antalet aktier som ska kunna emitteras (alternativt tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler) får sammanlagt högst motsvara 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

Emission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Övriga villkor får beslutas av styrelsen.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet och/eller att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

***

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 26 april 2023 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.plexian.se.

För mer information vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD Plexian
E: [email protected]
T: +46 (0) 768 86 81 78

Om Plexian
Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på AI, tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected].


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]