REG

Kallelse till extra bolagsstämma i Plexian AB (publ)

Styrelsen för Plexian AB (publ), org.nr. 559109-0559 ("Bolaget" eller "Plexian"), kallar härmed aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma måndagen den 4 oktober 2021 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 24 september 2021,
 • dels tisdagen den 28 september 2021, gärna innan kl. 15.00, anmäla sig hos Bolaget för deltagande i extra bolagsstämman. Anmälan om deltagande görs skriftligen till Bolaget under adress Gustav Adolfs Torg 8 B, 211 39 Malmö, eller via e-post, [email protected]. Anmälan via e-post ska bekräftas av Bolaget. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två biträden) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. För anmälan av antal biträden gäller samma tid och adresser.

Information om poströstning med anledning av Covid-19 och den pågående pandemin

Bolaget har beslutat att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda denna möjlighet för att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska risken för smittspridning av viruset som orsakar covid-19.

Formulär för poströstning finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Ifyllt och undertecknat formulär skickas i original till adressen ovan. Komplett formulär ska vara Bolaget tillhanda senast tisdagen den 28 september 2021, gärna innan kl. 15.00. Vidare instruktioner finns i formuläret. Observera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till stämman måste ha skett enligt ovan även om aktieägaren väljer att poströsta före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren, för att äga rätt att delta vid stämman, begära att föras in i aktieboken i eget namn hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering). Förvaltaren måste ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 28 september 2021, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan rösträttsregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare, som företräds av ombud, ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Sker poströstning med stöd av fullmakt ska fullmakten bifogas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, bör bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (dock högst fem år). Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets hemsida (www.plexian.se) samt skickar dessa utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 14 676 863. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet.
 8. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission.
 9. Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
 10. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Per-Ola Rosenqvist väljs till ordförande vid stämman och att ordföranden ska föra protokollet.

Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Som röstlängd föreslås den röstlängd som kommer ha upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.

Punkt 5 - Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår att Staffan Mattson eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, som personer att jämte ordföranden justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 7 - Ändring av bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapital ändras i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse

Föreslagen ny lydelse

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 600 000 och högst 6 400 000 SEK.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 5 000 000SEK och högst 20 000 000 SEK

5 § Aktieantal

Antalet aktier i ska lägst vara 4 800 000 och högst 19 200 000.

5 § Aktieantal

Antalet aktier ska lägst vara 15 000 000 och högst 60 000 000.

Beslut om bolagsordningsändring enligt denna punkt är villkorat av att Stämman även röstar för att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission enligt punkt 8 nedan.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid Stämman avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda aktierna.

Punkt 8 - Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från den 2 september 2021 om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 8 219 166 aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst 2 739 721,46 SEK, och i övrigt i enlighet med följande villkor:

 1. ) Rätten att teckna aktier i nyemissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett urval av på förhand vidtalade kvalificerade investerare. Skälen till avvikelsen är att bredda ägarkretsen i Bolaget samt att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
 2. ) Aktierna ska tecknas till en kurs om 2,92 SEK per aktie vilket ger en total teckningslikvid om 24 MSEK. Teckningskursen uppgår till 2,92 SEK per aktie och innebär en rabatt om cirka 7,9 procent jämfört med gårdagens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market eller cirka 6,6 procent jämfört med den 30-dagars volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie och bedöms vara marknadsmässig.
 3. ) Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.
 4. ) Teckning av aktierna ska ske på en separat teckningslista som hålls tillgänglig för aktietecknarna. Teckning ska ske samma dag som emissionsbeslut fattas. Styrelsen har dock rätt att förlänga teckningstiden.
 5. ) Betalning ska erläggas tidigast tre (3) bankdagar efter emissionsbeslutet och senast tre (3) bankdagar från dagen för extra bolagsstämmans godkännande av emissionen. Styrelsen har dock rätt att senarelägga sista dag för betalning.
 6. ) De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Beslutet om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission är villkorat av att stämman även beslutar att ändra bolagsordningen i enlighet med punkt 7 ovan.

Beslut enligt denna punkt kräver för dess giltighet att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de vid Stämman avgivna rösterna som de vid Stämman företrädda aktierna.

Punkt 9 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast tre veckor innan stämman finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida www.plexian.se och kommer även att läggas fram på stämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt via e-post till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin e-post. Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår i sin helhet av kallelsen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida:

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Upplysningar

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

_______________

Malmö i september 2021
Plexian AB (publ)
Styrelsen


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]