Idag inleds teckningsperioden i Plexians företrädesemission

Idag, den 9 december 2022, inleds teckningsperioden i Plexian AB (publ) ("Bolaget" eller "Plexian") företrädesemission av units om högst cirka 32,8 MSEK ("Företrädesemissionen"), vilken föreslogs av styrelsen den 31 oktober 2022 med beslut vid extra bolagsstämma den 30 november 2022.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Företrädesemissionen omfattar högst 65 519 830 units (65 519 830 aktier och 65 519 830 teckningsoptioner av serie TO 7) motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 32,8 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen har fastställts till 0,5 SEK per unit (motsvarande 0,5 SEK per aktie). Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden för Företrädesemissionen börjar idag den 9 december 2022 och avslutas den 23 december 2022.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 4,8 procent av teckningsförbindelser och till cirka 45,2 procent av emissionsgarantier. Följaktligen är Företrädesemissionen säkerställd till ett belopp om upp till cirka 16,4 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har lämnats av samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare med aktieinnehav i Plexian samt av styrelseledamoten Per-Olov Carlsson. Garantiåtaganden har lämnats av externa garanter.

Prospekt

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar samt övrig information om Företrädesemissionen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.plexian.se) och Vator Securities AB webbplats (www.vatorsecurities.se).

Tidplan för Företrädesemissionen

9 - 23 december 2022

Teckningsperiod för Företrädesemissionen

9 december 2022

Första dag för handel i uniträtter och BTU

20 december 2022

Sista dag för handel i uniträtter

28 december 2022

Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Vator Securities AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen och brygglånet.

9 december 2022 kl. 18.00

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Mattson, CEO, Plexian AB (publ)
E-post: [email protected] 

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 9 december 2022 [18.00] CET.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB | 08-684 211 10 | [email protected]

Om Plexian AB (publ)

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge. Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge.

Viktig information

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, annonserats eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte heller ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]