REGMAR

Plexian AB offentliggör rapport för Q3 2023

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget"), leverantör av datadrivna lojalitetslösningar, offentliggör härmed redovisning för perioden Q3 2023. Rapporten finns tillgänglig i sin helhet på bolagets hemsida, www.plexian.se.

Q3 2023 har präglats av fortsatt innovation, utveckling och framsteg. Under denna period har bolaget fortsatt att finjustera och utveckla tekniken bakom Edge-plattformen, bland annat med API:er och vässat gränssnitt gentemot kund, samt funktionerna Edge Publish och bolagets patenterade digitala valuta. Man har även arbetat för att befästa sitt roll som ett nyskapande företag inom datadrivna lojalitetslösningar genom fortsatt stor vikt vid försäljning och expansion.

Samarbetet med Norberg & Partner Sustainable Group AB, som är Plexians största ägare med 15,7 procent av aktierna, har under perioden förlängts och fördjupats inför avslut av lockup-avtal. Norberg & Partner Sustainable Group har för avsikt att vara en långsiktig partner och ser även goda möjligheter till synergier gällande Plexians produkter med sina portföljbolag.

Avtalet med AktieGirot gällande bolagets patenterade digitala valuta gick nyligen in i nästa fas där implementering förbereds för Q1 2024. Bolaget ser ett stort intresse från flertalet vertikaler där deras lösningar kan skapa möjligheter och fördelar för såväl kunder som slutkunder gällande fler, bättre och mer relevanta affärserbjudande såväl som högre avkastning.

- Vi för flera konstruktiva samtal och dialoger med potentiella kunder och ser fram emot ett fortsatt spännande år och period med många möjligheter för ytterligare tillväxt, framsteg och utveckling, säger Johan Möllerström, VD Plexian.

Tredje kvartalet i siffror: 

  • Koncernens intäkter uppgick till 100 KSEK (0 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -5 225 KSEK (-11 181 KSEK).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,045 SEK (-0,43 SEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -3 670 KSEK (-12 280 KSEK).
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 644 KSEK (4 243 KSEK).

Väsentliga händelser under perioden

- Avtal med Aktiegirot tecknas avseende digital valuta. Lösningen förväntas vara fullt implementerad under Q1 2024.

- Plexian och Norberg & Partner Sustainable Group förlänger och fördjupar sitt samarbete inför avslut av lockup-avtal. Norberg & Partner Sustainable Group, som med 15,7 procent av aktierna är Plexians största ägare, har för avsikt att vara en långsiktig partner och ser även goda möjligheter till synergier gällande Plexians produkter med sina portföljbolag.

- Fortsatta framsteg gällande samarbetet med det fastighetsbolag som ingicks under Q2. Lösningen som tagits fram ska förenkla administrationen och ge fastighetsbolagets samtliga återförsäljare möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt integrera kampanjer och nå ut till sina kunder via skräddarsydda erbjudanden. Detta ska i sin tur leda till en bättre och mer personlig köpupplevelse såväl som ökad merförsäljning.

- Henric Blomsterberg tillträder som ny styrelseordförande. Han ersätter P-O Rosenqvist som lämnar sin plats av personliga skäl.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Förberedelse för implementering av den lösning gällande digital valuta som tagits fram för Aktiegirot. I det första steget, som förutom implementation inkluderar test, validering och anpassning av gränssnitt, möjliggörs specifika funktioner definierade av Aktiegirot. Lösningen beräknas att vara fullt implementerad under Q1 2024.

Malmö 24 november 2023

För ytterligare information:
Johan Möllerström, VD Plexian
T: +46 (0) 768 86 81 78
E: [email protected]

Denna information är sådan information som Plexian AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2023, klockan 08.30 CET.

Om Plexian
Plexian grundades 2017 i Malmö och verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Genom den egenutvecklade plattformen EDGE skapas unika datadrivna erbjudanden baserat på AI, tidigare transaktioner och köpmönster. Två av funktionerna i EDGE är den digitala valutan PlexChain och verktyget EDGE Publish. Sedan 2021 är Plexian börsnoterat på Nasdaq First North. För mer information, se www.plexian.se. Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkomission AB.


Om Plexian

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]