REGMAR

Plexian bokslutskommuniké 2021

Plexian AB (publ) ("Plexian" eller "Bolaget") offentliggör härmed bokslutskommunikén för 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.plexian.se). Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten.

VD Staffan Mattson kommenterar:

"De partnerskap vi är i färd med att etablera kommer att ge oss förutsättningar att nå de långsiktiga ambitioner vi har. Vi får möjligheten att ha partners som delar vår syn på kundnytta och som har full förståelse för potentialen i den lösning som Edge representerar men vi kommer också att nå viktiga aspekter av våra användares vardag. Kombinationen av högfrekvent dagligvaruhandel, idrott och boende kommer att göra det möjligt att etablera en attraktiv lösning för samtliga parter i vår affärsmodell.

Jag är också övertygad om att beslutet att utveckla en digital valuta för säker, krypterad och snabb återbäring i Edge-plattformen kommer att innebära början på en mycket intressant resa för Bolaget.

Parallellt med detta vidareutvecklar vi konstant vår plattform Edge i det program som vi lanserat under vårt eget namn. Vår ambition är också att fortsätta diskussionerna med nästa partner och jag ser positivt på möjligheten att få ytterligare ett avtal på plats innan året är slut."

Juli-December i siffror:

 • Bolagets intäkter uppgick till 868 KSEK (1229 KSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -13708 KSEK (-6 925 KSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,49 SEK (-0,97 SEK)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 6853 KSEK (3388 KSEK)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 26646 (KSEK) (3856 KSEK)

Januari-December i siffror:

 • Bolagets intäkter uppgick till 2118 KSEK (3285 KSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -28893 KSEK (-13294 KSEK)
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,03 SEK (-1,86 SEK)
 • Periodens kassaflöde uppgick till 22765 KSEK (2971 KSEK)
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 26646 KSEK (3856 KSEK)

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 14 april noterades aktien på Nasdaq First North Growth Market. Periodens emissioner har tillfört 68 613 KSEK till i eget kapital. Vilket tillfört Bolaget 58915 KSEK i likvida medel efter justering för kvittningsemissioner och emissionskostnader.
 • Avsiktsförklaring med Coop Sverige AB, vilken omfattar ett samarbete bolagen emellan för att integrera Edge-plattformen i Coops medlemsprogram som har över 3,7 miljoner medlemmar. Coop Sverige AB och Plexian AB har genomfört en gemensamt förstudie och arbetet med att förbereda samarbetet fortskrider.
 • HSB Malmö ekonomisk förening ("HSB Malmö") har tecknat en avsiktsförklaring med målsättningen att integrera Edge-plattformen i HSB Malmös medlemsprogram. HSB är med sina ca 670 000 medlemmar Sveriges ledande boendeaktör och strävar efter att förbättra boendet för nuvarande och framtida medlemmar. Med hjälp av lojalitetslösningen Edge kan HSB Malmö ge sina ca 53 000 medlemmar mervärden kopplade till medlemskapet.
 • Avtal med Skånes Fotbollförbund ("SkFF"). Samarbetet innebär att parterna tillsammans avser hjälpa det lokala föreningslivet genom att skapa ett koncept där de cirka 350 fotbollsklubbarna i Skåne, som tillsammans har cirka 50 000 licensierade spelare, och deras familjer samt andra till klubben och spelaren närstående erbjuds tillgång till Plexians lojalitetsplattform Edge med det gemensamma målet att stärka föreningarnas ekonomi. Långsiktigt ser Plexian positivt på en utveckling både nationellt och internationellt om samarbetet faller väl ut.
 • Plexian och Cashbutler utvecklar digital valuta i joint-venture bolaget PlexChain AB, målet med företaget är att kunna "prägla" och ge ut en egen digital valuta (company coins) till partners. Den strategiska avsikten är att integrera tjänsten i Edge-plattformen.
 • Plexian och Fitness24Seven har avslutat samarbetet med anledning av att de tekniska förutsättningarna kopplade till in- och utpasseringar på alla Fitness24Sevens gym som varit förutsättningen för en tillfredsställande lansering av det tilltänkta lojalitetsprogrammet för närvarande inte föreligger.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I januari 2022 inleddes och avslutades nyttjandeperioden av teckningsoptionerna i serie TO2. Bolaget tillfördes cirka 3,5 MSEK före emissionskostnader i februari. Det totala antalet aktier i Plexian ökar med 674 772, från 22 896 029 till 23 570 801. Aktiekapitalet i Plexian ökar med cirka 224 923,96 SEK, från cirka 7 632 008,16 SEK till cirka 7 856 932,11 SEK.

Denna information är information som Plexian AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 kl. 08.30.

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 10 | [email protected]. Plexians aktie handlas sedan april 2021 på First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Staffan Mattson, VD Plexian AB (publ)
E-post: [email protected]

Om Plexian
Plexian är ett FinTech bolag som grundades 2017 med ett fokus på kunden baserat på möjligheter skapade genom "open banking". Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partners med stora medlemsdatabaser, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge VISA. Kortet erbjuds i både virtuell och fysisk form och möjliggör datainsamling baserad på äkta transaktionsdata. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen har Plexian överenskommelser med merchants om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge.


Om Plexian

Webbplats
www.plexian.se

Prenumerera

Få löpande information från Plexian via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn PLEX ISIN-kod SE0015659941 Certified Adviser Eminova Fondkomission

IR-Kontakt

Johan Möllerström CEO [email protected]