Om Minesto

Minesto AB

Bransch Olja och gas

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten- och oceanströmmar med låga strömningshastigheter.

Teknologin, som går under benamningen Deep Green, kan installeras i områden där inga andra kända teknologier kan operera kostnadseffektivt.

Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd, Minesto Taiwan Ltd, Holyhead Deep Ltd och Minesto Warrants One AB.

Bolagsordning

Bolagsordning

Antagen den 4 september 2015

§ 1 Firma

Bolagets firma är Minesto AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Göteborgs kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål till sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva forskning, utveckling och försäljning av tjänster och produkter för förnyelsebar elproduktion och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier ska vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av minst tre och högst sex ledamöter med högst sex suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Industri.

§ 9 Rätt att delta i bolagsstämma

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den tidpunkt och den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Bolagsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 9. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Minesto_Bolagsordning_2015-09-04.pdf

Om Minesto

Minesto utvecklar ett nytt koncept för tidvattenkraftverk som kallas Deep Green.

Bransch
Olja och gas

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MINEST ISIN-kod SE0007578141 Certified Adviser G&W Fondkommission