KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma  fredagen den 27 september 2019 klockan 12.00,  i No18's lokaler på Centralplan 15,  Stockholms Centralstation.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta på Bolagsstämman skall dels vara införd i den utskrift av aktieboken som förs av Bolagets styrelse per torsdagen den 20 september 2019, dels anmäla sin avsikt att delta på Bolagsstämman till Bolaget senast torsdagen den 20 september per e-post till [email protected]
Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds.

Behörighetshandlingar m.m.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter, registreringsbevis, bör i förekommande fall medtas i original till stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra en anmälan härom inom den tid och på så sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som avser närvara genom ombud ska datera fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas för juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuella registreringsbevis skall medtagas till stämman.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av förslag till dagordning.
7. Beslut om split av aktier.
8. Beslut om bolagsordningsändring.
9. Beslut om emissionsbemyndigande.
10. Stämman avslutas.

Förslag till beslut
Punkt 7: Det föreslås aktiens kvotvärde skall sänkas till 0.01 kr per aktie från nuvarande 0.10 kronor per aktie, innebärandes en aktiesplit där 1 aktie blir 10 aktier.
Punkt 8: I syfte att bla  möjliggöra punkten 7, föreslår styrelsen ändring av bolagsordningen enligt bilaga 1.
Punkt 9: Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Aktieägares frågerätt
Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen).

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkterna 7-8 i dagordningen fordras godkännande för mer än två tredjedelar av de röster som närvarar på stämman.

För bolagsordning se bilaga.

 


Om MedClair

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från MedClair via e-post.