KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I MEDCLAIR AB (PUBL)

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till bolagsstämma tisdagen den 28 april 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.

Rätt att delta vid bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 april 2020, dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman till bolaget senast den 24 april per e-post till [email protected].

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds. Aktieägare har vid stämman rätt att ställa frågor om de ärenden som ska behandlas på stämman.

Behörighetshandlingar m.m.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter, registreringsbevis, bör i förekommande fall medtas i original till stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra en anmälan härom inom den tid och på så sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som avser närvara genom ombud ska datera fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas för juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuella registreringsbevis ska medtas till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 22 april 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltare härom.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av protokollförare och en eller flera justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisor.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
 13. Val av revisor och eventuella revisionssuppleanter.
 14. Val av valberedning.
 15. Beslut om emissionsbemyndigande.
 16. Beslut om ändring av bolagets säte
 17. Beslut om utgivande av personaloptioner
 18. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 19. Stämmans avslutande. 

Styrelsens förslag till beslut

Beslutsförslag Punkt 15:
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport eller kvittning motsvara aktiens marknadsvärde med - i förekommande fall - marknadsmässig emissionsrabatt.

Beslutsförslag punkt 16.
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att ändra platsen för styrelsens säte till Uppsala kommun Upplands län. I samband därmed görs smärre språkliga förändringar för anpassning till gällande aktiebolagslag.

Beslutsförslag punkt 17
Styrelsen foreslar att bolagsstamman beslutar om en riktad emission av hogst 6 000 000 personaloptioner, varje personaloption berattigande till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget, innebarande en okning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med hogst 60 000 SEK. Den kurs till vilken teckning av aktie kan ske ska vara 0,60 SEK per aktie. For beslutet skall i ovrigt foljande villkor gälla.

Ratt att teckna personaloptionerna ska, med avvikelse fran aktieagarnas foretradesratt, tillkomma Bolagets VD. Personaloptionerna ska ges ut vederlagsfritt och tecknas senast den 28 maj 2020 med rätt för styrelsen att föränga tiden för teckning. Teckning av aktier med stöd av personaloptionerna ska kunna ske tidigast tre år och en dag från dagen för teckning av optionerna.
Nytecknade aktier medfor ratt till vinstutdelning forsta gangen pa den avstamningsdag for utdelning som infaller narmast efter det att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
Skälet till avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att styrelsen bedomer det angelaget och i alla aktieagares intresse att skapa delaktighet for Bolagets ledning vad avser Bolagets utveckling samt sakerstalla att ledande befattningshavare delar malsattningen att generera vardeskapande tillvaxt.

Övrig

Fullständigt förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats tre veckor före stämman och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Om MedClair

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från MedClair via e-post.