Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i Medclair AB, org. nr. 556772-8893 ("Bolaget" eller "Medclair"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 klockan 12.00, i No18's lokaler på Centralplan 15, Stockholms Centralstation.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 januari 2020, dels anmäla sin avsikt att delta på bolagsstämman till bolaget senast den 31 januari per e-post till [email protected].
Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal aktier som företräds.

Behörighetshandlingar m.m.
Behörighetshandlingar, såsom fullmakter, registreringsbevis, bör i förekommande fall medtas i original till stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra en anmälan härom inom den tid och på så sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som avser närvara genom ombud ska datera fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas för juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighetstid får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuella registreringsbevis ska medtas till stämman.

Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för bolagsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 29 januari 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltare härom.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av protokollförare och en eller flera justeringsmän.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

8. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

- Godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (punkt 7)

Styrelsen för MedClair AB (publ) föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut att under förutsättning av bolagsstämmans godkännande genomföra en riktad nyemission om högst 20 000 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 200 000 kronor samt med villkor i övrigt enligt följande.

1) Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma på förhand vidtalade investerare, inklusive styrelseledamot. Skälen till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att en sådan avvikelse som innefattar möjlighet till kvittning av bolagets skuld till aktieägare, har bedömts underlätta expansion av bolagets verksamhet.

2) Teckningskursen per aktie ska vara 0,50 kronor. Grunden för kursen utgörs av ett beräknat marknadsvärde med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa emissionens genomförande.

3) Tecknade aktier ska betalas kontant eller genom kvittning.

6) De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket.

7) Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, ska bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erfodrliga i sabmand med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

- Övrigt

Fullständigt förslag till beslut samt övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och dess webbplats två veckor före stämman och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.


Om MedClair

Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från MedClair via e-post.