Teckningsperioden för vederlagsfria units startar idag

Idag, den 18 juni 2021, börjar teckningsperioden för Mavshacks företrädesemission av vederlagsfria units. Teckningsperioden löper till och med den 2 juli 2021. Prospektet, tillsammans med annan information relaterad till företrädesemissionen av units, finns tillgängligt på www.mavshack.se.

Villkor i sammandrag:

Teckningstid: 18 juni - 2 juli 2021.

Teckningskurs: Units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt, varför ingen betalning för tecknade units ska ske under teckningstiden.

Företrädesrätt till teckning av units: Företrädesemissionen riktar sig till befintliga aktieägare i Mavshack per avstämningsdagen den 16 juni 2021. Allmänheten ges inte rätt att teckna units utan stöd av uniträtter i företrädesemissionen. Teckning av units utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som redan har tecknat units med stöd av uniträtter. Det vill säga, de aktieägare som fått tilldelat sig uniträtter och valt att använda dessa har möjlighet att teckna sig för fler units än de fått via uniträtter.

Anmälningssedel för teckning av units hålls tillgänglig på Mavshacks respektive Hagberg & Aneborn Fondkommissions (emissionsinstitutet) hemsidor. Aktieägare som på avstämningsdagen var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, erhåller förtryckt anmälningssedel. Observera att anmälningssedeln måste fyllas i och skickas in till emissionsinstitutet i det fall aktieägare önskar teckna units. Ingen betalning skall dock erläggas då units emitteras vederlagsfritt. Aktieägare vars innehav av aktier i Mavshacks var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller information från respektive bank/förvaltare.

Uniträtter: Varje befintlig aktie i Mavshack på avstämningsdagen ger innehavaren en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter berättigar till vederlagsfri teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Handel med uniträtter: 18 - 29 juni 2021.

18:e juni 2021

För mer information vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank