Om Mavshack

Mavshack AB

Bransch Detaljhandel

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Bolagets prenumeranter har tillgång till hela katalogen av asiatisk underhållning från alla Internetanslutna skärmar, var och när som helst i världen utan begränsningar och utan reklam eller andra avbrott. 

Bolaget har eller är i färd med att teckna avtal med de större innehållsleverantörerna på respektive marknad med en grundläggande affärsmodell där parterna delar på intäkterna, varvid Mavshack erhåller mellan 50-60 procent av intäkterna. Bolaget har en egenutvecklad teknikplattform och innehållet distribueras genom streaming via www.mavshack.com. 

Strategi
Mavshacks strategi är att skapa en relation till publiken på ett känslomässigt och kulturellt plan och skapa ett Mavshack som de upplever som "sitt". Våra kunder skall känna en samhörighet med andra användare och en kulturell gemenskap när de tittar på innehåll på www.mavshack.com vare sig de kommer från Indien, Kina, Filippinerna eller Indonesien. Förutom fördelen med att Mavshack slipper konkurrera med de många andra företag som erbjuder innehåll från Hollywood får Mavshack mer lojala kunder och dessutom till lägre kostnader då förvärvspriset för innehåll är mycket lägre på de marknader där Mavshack är verksamt.

Besöksadress Karlavägen 58
Postadress Stockholm

Webbplats

www.mavshack.se

Styrelse & Ledning

Ledning

Anand Jhingan VD
Mattias Pettersson CTO

Styrelse

Andreas Borg Styrelseordförande
Rainier David Styrelseledamot
Jonas Löfgren Styrelseledamot
Stephan Knowles Styrelseledamot
Thomas Edselius Styrelseledamot

Bolagsordning

BOLAGSORDNING

Organisationsnummer 556721-5388

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Mavshack AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdeökning för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa tjänster för de bolag där bolaget äger aktier eller andelar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3-10 ledamöter och högst 5 suppleanter. Bolaget ska ha 1-2 revisorer och högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde av aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägare lämnat uppgift om antalet biträden, högst två, i sin anmälan enligt föregående stycke.

§ 8 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess att ordförande vid stämman väljs.

§ 9 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Godkännande av dagordning

 4. Val av en eller flera justeringspersoner

 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagstiftningen eller bolagsordningen

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 0101-1231.

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 12 Poströstning och insamling av fullmakter

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

BOLAGSORDNING_Mav_AB_20240112.pdf

Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank