REG

Styrelsen i Mavshack AB beslutar om en vederlagsfri företrädesemission av units

Styrelsen i Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget") har idag, i enlighet med vad som tidigare meddelats, beslutat om en vederlagsfri företrädesemission av units, bestående av teckningsoptioner i två serier TO 2 och TO 3 ("Företrädesemissionen"). Teckningsoptionerna utfärdas på samma villkor som den riktade emissionen beslutadad av årsstämman den 16 april 2021. Units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt och syftet med Företrädesemissionen är att möjliggöra anskaffning av ytterligare kapital och samtidigt kompensera aktieägarna för utspädningen i den riktade emissionen av aktier och den riktade unitemissionen beslutades på årsstämman.

Företrädesemissionen består av 319 788 322 units som i sin tur består av teckningsoptioner av två olika serier, totalt 319 788 322 teckningsoptioner av serie TO2 samt 319 788 322 teckningsoptioner av serie TO3. Teckningsoptionerna som emitteras i Företrädesemissionen kommer vara av samma serier som i den riktade unitemissionen.

Mavshacks aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny unit per tre (3) befintliga aktier, d.v.s till en teckningsratio om 1:3. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3. Allmänheten ges inte rätt att teckna i Företrädesemissionen. Teckning utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte.

Sista dagen för handel inklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 14 juni 2021. Första dag för handel exklusive rätten att delta i Företrädesemissionen är den 15 juni 2021. Avstämningsdagen för deltagande i Företrädesemissionen är den 16 juni 2021. Teckningstiden löper från och med den 18 juni 2021 till och med den 2 juli 2021. Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 juni 2021 till och med den 29 juni 2021.

Eftersom att units i Företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt kommer Mavshack inte att erhålla någon emissionslikvid i samband med genomförandet av Företrädesemissionen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Mavshack till en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie för TO 2 och 0,44 SEK per aktie för TO 3.

Nyttjandeperioden för teckningsoption av serie TO 2 är mellan den 7-21 maj 2022 och för teckningsoption av serie TO 3 mellan den 3-17 maj 2023. Genom emissionen av teckningsoptioner TO 2 och TO 3 inklusive den riktade unitemissionen som redan genomförts) kan antalet aktier i Bolaget komma att öka med maximalt 1 159 576 645 aktier vilket innebär en utspädning om 55 procent.

Bolaget kommer att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptionerna av serie TO2 och TO 3 på Nasdaq First North Growth Market Bolaget kommer att meddela beräknad första dag för handel i teckningsoptionerna i ett separat pressmeddelande.

Ett prospekt avseende Företrädesemissionen och upptagande till handel av teckningsoptionerna som emitteras i den Riktade Unitemissionen och Företrädesemissionen kommer finnas tillgängligt på Mavshacks hemsida före teckningsperiodens start.

För mer information vänligen kontakta:

Tommy Carlstedt, VD Mavshack AB, Telefon 08-12451790

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank