Rättelse: Mavshack ämnar genomföra företrädesemission i augusti

Rättelsen avser pressmeddelandet som offentliggjordes den 19 juni 2019 16.30 som felaktigt angav att det krävdes (16) teckningsrätter för en (fem) ny aktie.

Rätt text är: Det krävs sexton (16) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya aktier.

Korrekt pressmeddelande i sin helhet:

Styrelsen i Mavshack AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare och har idag skickat in ett prospekt för godkännande till Finansinspektionen. Nyemissionen tillför bolaget cirka 21,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits med ett belopp om cirka 17,5 MSEK. Emissionen genomförs med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den ordinarie bolagsstämman den 24 maj 2019. Teckningskursen är satt till 0,22 kronor per ny tecknad aktie.

Bolaget genomför nyemission primärt för att lösa det lån bolaget tagit i samband med förvärvet av Your IT AB, samt för att tillföra rörelsekapital och möjliggöra marknadssatsningar för samtliga bolag i gruppen men med primärt fokus på mavshack.com.

Inför föreliggande företrädesemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om ca 17,5 MSEK, vilket innebär att emissionen är garanterad till ca 80%.

Föreslagna villkor för nyemissionen (sammandrag)

Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som för varje (1) aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs sexton (16) teckningsrätter för att teckna fem (5) nya aktier.

Emissionskursen är satt till 0,22 SEK per aktie.

Nyemissionen omfattar högst 99 632 352 aktier. Aktiekapitalet kan högst ökas med 9 963 235,20 SEK. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om cirka 23,8%.

De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.

I samband med att Finansinspektionen godkänner prospektet publiceras ytterligare detaljer samt tidplan för emissionen.

Stockholm den 19 juni 2019

Mavshack AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:
VD Tommy Carlstedt
Telefon 08 1245179

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 kl. 16:30 CEST.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies och Recapture IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: [email protected]. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank