OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATIONSMEMORANDUM

Mavshack offentliggör informationsmemorandum enligt tidigare presenterad tidsplan. Nedan följer pressmeddelandet från 30:e augusti i sin helhet.

Styrelsen i Mavshack AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget cirka 14,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning. Garantiåtaganden har erhållits med ett belopp om cirka 14,6 MSEK. Emissionen genomförs med stöd av det mandat styrelsen erhållit från den ordinarie bolagsstämman den 14 maj 2018. Teckningskursen är satt till 0,20 kronor per ny tecknad aktie.

Bolaget genomför nyemission primärt för att tillföra rörelsekapital och möjliggöra marknadssatsningar för att öka antalet användare av Mavshacks tjänster.

Inför föreliggande företrädesemission har Bolaget erhållit emissionsgarantier från ett syndikerat garantikonsortium om ca 14,6 MSEK, vilket innebär att emissionen är garanterad till ca 100%.

Föreslagna villkor för nyemissionen (sammandrag)
Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie (1) erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Emissionskursen är satt till 0,20 SEK per aktie.
Nyemissionen omfattar högst 73 333 333 aktier. Aktiekapitalet kan högst ökas med 7 333 333,3 kr. Vid fullteckning medför det en utspädningseffekt om cirka 25 %.
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats i avstämningsregistret.

Tidsplan

  • Offentliggörande av emissionsbeslut: 30/8
  • Avstämningsdag: 7/9
  • IM offentliggörs: 11/9
  • Teckningsperiod: 12/9 - 26/9
  • Handel med TR: 12/9 - 24/9
  • Utfallet offentliggörs: 1/10
  • Likviddag (teckning utan företräde) preliminärt: omkring 8/10

Stockholm 2018-09-11

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mavshack AB kontakt:
VD, Tommy Carlstedt, 08 124 517 90

Om Mavshack AB
Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se 


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank