REGMAR

MAVSHACK VIDTAR RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER MOT HORSE CREEK ENTERTAINMENT AB OCH DESS STYRELSELEDAMÖTER

Mavshack AB (publ) ("Mavshack" eller "Bolaget"), har idag till Stockholms tingsrätt lämnat in en stämningsansökan gentemot Horse Creek Entertainment AB ("HCE") och dess styrelseledamöter med anledning av fordran under ett låneavtal.

Mavshack offentliggjorde genom pressmeddelande den 1 juli 2022 att Bolaget från M6 Capital AB ("M6") förvärvat 34 712 000 aktier, motsvarande 34,7 procent av aktierna, i innehållsleverantören HCE. Mavshack har även förvärvat den fordran om 9 250 000 kronor jämte upplupen ränta som M6 hade på HCE.

Ett låneavtal avseende ett lån om 13,5 mkr ingicks den 1 januari 2020 med HCE som gäldenär och M6 som borgenär ("Låneavtal 1"). Mot bakgrund av att M6 lämnat aktieägartillskott ingicks ett nytt låneavtal den 7 april 2020 där aktieägartillskottet antecknades jämte det kvarstående lånet om 9,25 mkr ("Låneavtal 2"). Lånet förföll till betalning den 31 december 2022. HCE har inte erlagt lånebeloppet eller räntor enligt plan.

Bolaget anser att HCE varit kontrollbalanspliktigt under 2019 och alltjämt den 1 januari 2020 och den 7 april 2020 då Låneavtal 1 och Låneavtal 2 ingicks, utan att HCEs styrelse vidtagit de åtgärder som föreskrivs enligt aktiebolagslagen. Styrelseledamöterna ska därför ha personligt betalningsansvar för alla nya förpliktelser som uppstår hos HCE i enlighet med 25 kap. 18 § aktiebolagslagen.

Styrelseledamöterna har i dialog med Mavshack hittills bestridit kravet som riktas mot dem. HCEs inställning till Mavshacks krav är ej känt för Mavshack.

Mavshack hade emotsett fortsatta dialoger med svarandena. Mot bakgrund av preskriptionsregler avseende styrelseledamöters personliga betalningsansvar har Mavshack nödgats att väcka talan i detta skede.

Stockholm den 31 december 2023
Mavshack AB (publ)

För mer information om Mavshack, besök mavshack.se eller kontakta:

Anand Jhingan, vd, Mavshack AB, Telefon 08 - 124 51 790

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 december 2023 kl. 18:00 CET.

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilka varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Mer information finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank