Mavshack tillförs 1,8 Mkr genom optionsteckning

Innehavare konverterade 50 procent av de teckningsoptioner som utgavs sommaren 2015 till aktier. Totalt har 3 566 196 optioner konverterats till lika många aktier på en kurs om 0,50 kronor, vilket medför att Mavshack tillförs 1,8 MSEK i likvida medel.

Mavshack gav sommaren 2015 ut totalt 7 179 809 teckningsoptioner (TO1) till aktieägare som deltagit i den företrädesemission som genomfördes i april 2015. Varje option gav rätt att före den 29 december 2015 köpa en aktie i Mavshack för 0,50 kronor.

Totalt under fjärde kvartalet emitterade Mavshack ca 24 miljoner aktier, varefter det registrerade aktiekapitalet den 31 december 2015 ökade till 56 770 373,755 kronor fördelat på 113 540 747 aktier. En del av de aktier som emitterats till följd av konvertering av teckningsoptioner hade vid årsskiftet inte registrerats hos Bolagsverket och ingår således inte dessa siffror.

Flera insynspersoner gjorde under fjärde kvartalet förändringar i sina aktieinnehav, vilket bland annat förklaras av att man efter betalning av teckningsoptioner ingående i aktuellt incitamentsprogram (TOKP) velat balansera sin totala riskexponering, och omdisponera aktier från bolag till privat innehav.

Största ägare i Mavshack var vid årsskiftet First Rate Enterprises Development Ltd, med 20 miljoner aktier motsvarande 17,4 procent. Dessa förvaltas av Banque International A Lux.

För mer detaljerad information om bolagets ägarstruktur se hemsidan, www.mavshack.se.

14 januari 2016

Om Mavshack AB (publ)
Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se


Om Mavshack

Mavshacks är en streaming SVOD-tjänst (Streaming Video on Demand) som erbjuder asiatisk underhållning till människor runt om i världen.

Webbplats
www.mavshack.se
Bransch
Detaljhandel

Prenumerera

Få löpande information från Mavshack via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn MAV ISIN-kod SE0020998854 Certified Adviser Carnegie Investment Bank